http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H. Carolus Borromeo, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Paulus eindigt zijn bewogen beschouwingen over het jodendom en de tragiek van hun afwijzing met een hooggestemde hymne. Drie volle kapittels heeft hij aan dit thema gewijd, maar nu breekt zijn diepste overtuiging open in een lofprijzing van God. Hij ontleent zijn tekst aan Jesaja en Jeremia, maar vooral ook aan het boek Job. Uw wegen zijn mijn wegen niet, zegt de Heer. Ze gaan onze wegen ver te boven. Even komt de grote thematiek, de rechtvaardiging nog ter sprake. Wat wij van God krijgen is gratis gave, geen vergoeding. Hem zij glorie in eeuwigheid. Amen.

EERSTE  LEZING                                             Rom. 11, 29-36
God heeft allen in ongehoorzaamheid opgesloten
om allen in te sluiten in zijn ontferming.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
.
 

Broeders en zusters,

God kent geen berouw over zijn genadegaven
noch over zijn roeping.
Zoals gij eertijds aan God ongehoorzaam zijt geweest
maar thans, dank zij de ongehoorzaamheid van Israël,
ontferming hebt gevonden,
zo is Israël op haar beurt ongehoorzaam geworden,
opdat nu ook zij erbarming zou vinden
ten gevolge van de u betoonde ontferming.
Zo heeft God allen in ongehoorzaamheid opgesloten
om allen in te sluiten in zijn ontferming.

O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis!
Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen,
hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
Wie kent de gedachte des Heren?
Wie is zijn raadsman geweest?
Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven?
Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen.
Hem zij de glorie in eeuwigheid! Amen.

TUSSENZANG                                Ps. 69(68), 30-31, 33-34, 36-37

Mijn gebed, Heer, richt ik tot U,
nu is het de tijd van genade.

Ik ga gebogen onder mijn smart ;
God, laat uw hulp mij beschermen.
Gods Naam zal ik loven in mijn gezang,
hem dankbaar overal prijzen.

Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.

Want God zal Sion verlossen,
Hij bouwt Juda’s steden weer op.
Zijn dienaren zullen er wonen,
er leven op eigen bezit.
Hun kroost zal het land weer erven,
Gods Naam zal in ere zijn.

ALLELUIA                                                  Joh. 6, 64b, 69b

Alleluia.
Uw woorden Heer zijn geest en leven ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Lc. 14, 12-14
Nodig niet uw vrienden uit, maar armen en gebrekkigen.

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeër
die Hem aan tafel had genodigd:
“Wanneer gij een middag- of avondmaal geeft,
nodig dan niet uw vrienden, broers en bloedverwanten uit
en ook geen rijke buren.
Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen
en dat gij het dus terugkrijgt.
Maar als ge een gastmaal geeft,
nodig dan armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit.
Gelukkig zult ge zijn
omdat zij het u niet kunnen vergelden.
Het zal u vergolden worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
De Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d