Woensdag in de eenendertigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Paulus somt de voornaamste geboden op. De belangrijkste schuld die we bij iemand kunnen hebben is de liefde. Andere schulden hebben grenzen. Liefde niet en die schuld kan dus nooit worden afbetaald. Wat meer is: de hele wet kan teruggebracht worden tot dat ene woord: ‘naastenliefde’. Het komt er op aan het goede van iedere mens na te streven. Dan is de wet vervuld.

EERSTE LEZING                                          Rom. 13, 8-10
Liefde vervult de gehele wet.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt.
Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde.
Wie zijn naaste bemint heeft de wet vervuld.
Want de geboden :
‘gij zult niet echtbreken, niet doden, niet stelen, niet begeren,’
en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord :
‘bemin uw naaste als uzelf’.
De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad.
Liefde vervult de gehele wet.

TUSSENZANG                                             Ps. 112(111), 1-2, 4-5, 9

Goed gaat het de man die weggeeft en leent.
Alleluia.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.
Goed gaat het de man die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.

Met mildheid deelt hij aan armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds ;
de zondaar zal het met afgunst aanschouwen.

ALLELUIA                                                        Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer ;
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 14, 25-33
Niemand van u kan mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Toen talloze mensen met Jezus meetrokken
keerde Hij zich om en zei tot hen :
“Als iemand naar Mij toekomt,
die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen,
zijn broers en zusters,
ja zelfs zijn eigen leven niet haat,
kan hij mijn leerling niet zijn.
“Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij niet volgt
kan hij mijn leerling niet zijn.
“Als iemand van u een toren wil bouwen,
zal hij dan niet eerst
er voor gaan zitten om een begroting te maken
of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien?
“Anders zou het hem kunnen overkomen,
– als hij de fundering heeft gelegd
en niet in staat is het werk tot een einde te brengen –
dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen :
Die man begon te bouwen,
maar hij was niet in staat het einde te halen.
“Of welke koning zal,
– als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken –
niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is
om met tienduizend man het hoofd te bieden
aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt?
“Zo niet,
dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is
een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden.
“Zo kan niemand van u mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: