Woensdag in de tweeëndertigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De heersers van de aarde mogen niet vergeten dat hun heerschappij door God gegeven is. Zij beheren een stuk van wat God aan de aarde heeft toevertrouwd bij de schepping. Hoe groter hun macht, hoe groter ook de verantwoordelijkheid. Misbruik van macht zal dan ook streng bestraft worden. Macht is dienst. Deze boodschap zal door Jezus in het evangelie uitdrukkelijk hernomen worden. Ze geldt ook voor ons vandaag. In de antwoordpsalm wordt concreet gemaakt wat het betekent om macht als dienst aan te wenden.

EERSTE LEZING                                             Wijsh. 6, 1-11
Luistert, gij, die over velen heerst.

Uit het boek Wijsheid

Hoort, koningen, en luistert,
gij die heel de aarde bestuurt, geeft acht.
Luistert, gij, die over velen heerst,
die groot gaat op de menigten die u dienen.
Uw macht hebt gij ontvangen van de Heer,
uw heerschappij van de Allerhoogste:
Hij zal uw daden nagaan
en uw plannen onderzoeken.
Want hoewel gij zelf zijn dienaars zijt
en Hij uw koning,
hebt gij toch niet met rechtvaardigheid geoordeeld,
niet de wet onderhouden,
niet gewandeld overeenkomstig Gods wil!
Tot uw grote ontzetting zal Hij spoedig tegen u optreden,
want hooggeplaatsten wacht een streng oordeel.
De ondergeschikte immers ondervindt erbarming,
de hooggeplaatste daarentegen wordt streng gestraft.
De Heer van alles hoeft niemand te ontzien
en Hij is voor geen macht beducht:
Hij is immers de schepper van groot en klein,
en draagt gelijkelijk zorg voor allen.
Ja, de machtige wacht een streng onderzoek!
Tot u dus, vorsten, richt ik mijn woorden,
opdat gij wijs moogt worden
en niet ten val komt.
Wie het heilige heilig behandelen, worden geheiligd:
en wie van mij leren, kunnen verantwoording geven.
Luistert dus gretig naar mijn woorden,
hoort ze verlangend aan en laat u beleren.

TUSSENZANG                                          Ps. 82(81), 3-4, 6-7

Verschijn, God, om recht te spreken op aarde.

Komt op voor de zwakke, verdedigt de wees,
doet recht aan geringen en armen.
Bevrijdt de verdrukte en helpt de misdeelde,
ontrukt hem aan de hartvochtige hand.

Ik heb u tot godheden aangesteld,
tot zonen gemaakt van de Allerhoogste.
Maar sterven zult ge als iedere mens,
gij valt zoals koningen vallen.

ALLELUIA                                                  II  Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het
die in Christus de wereld met zich verzoende :
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Lc. 17, 11-19
Is er niemand teruggekeerd
om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

Op zijn reis naar Jeruzalem
trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
Toen Hij een dorp binnenging
kwamen Hem tien melaatsen tegemoet;
zij bleven op een grote afstand staan en riepen luidkeels:
“Jezus, Meester, ontferm U over ons.”
Hij zag hen en sprak:
“Gaat u laten zien aan de priesters.”
En onderweg werden zij gereinigd.
Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was,
en hij verheerlijkte God met luide stem.
Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus’ voeten neer,
en deze man was een Samaritaan.
Hierop vroeg Jezus:
“Zijn niet alle tien gereinigd?
Waar zijn dan de negen anderen?
Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen
dan alleen deze vreemdeling?”
En Hij sprak tot hem:
“Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: