Vrijdag H. Albertus de Grote, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Vandaag horen we een lezing die ook Paulus later inspireert in de Romeinenbrief. De auteur heeft veel aandacht voor de afgodendienst, waarvan hij in Egypte maar al te veel voorbeelden zag.  Merkwaardig is enerzijds de mildheid voor de heidenen omwille van hun zoeken (cf. eucharistisch gebed nr.IV) naar God. Anderzijds hebben ze geen excuses: verwijst niet alle aardse realiteit  naar de opperste maker ervan: onze Schepper? Koesteren wij ‘afgoden’ in ons leven?

EERSTE LEZING                                                   Wijsh. 13, 1-9
Als zij in staat geweest zijn door te stoten
tot de kennis van het heelal,
hoe hebben zij dan de Heer van dat alles niet te voren ontdekt?

Uit het boek Wijsheid

Van nature dwaas waren alle mensen,
die van God niet wisten,
die niet in staat waren
in de zichtbare goederen Hem die is te herkennen,
die wél de werken zagen, en tóch de Kunstenaar niet kenden,
maar die het vuur, de wind, of de trillende lucht,
of de sterrenwereld, het geweld van het water,
of de lichten aan het uitspansel
beschouwden als goden die de wereld besturen.
Als zij van deze dingen goden gemaakt hebben
omdat zij bevangen waren van hun schoonheid,
dan mogen wij weten dat de Heer van dit alles
zoveel schoner is:
want de Schepper van dat alles
is ook de oorsprong van alle schoonheid!
En als zij getroffen waren door de kracht
en het geweld van die dingen,
laten zij dan begrijpen
dat de Maker van dat alles zoveel machtiger is!
Uitgaande van de grootheid en de schoonheid van de schepselen
kan men immers door vergelijking komen
tot de kennis van de Schepper!
Zeker, men mag deze mensen niet al te streng berispen:
zij dwalen wel, maar zij zoeken toch God
en willen Hem vinden.
Zij onderzoeken zijn werken waartussen zij leven,
en geloven hun ogen, want wat zij zien is mooi.
Anderzijds zijn zij toch niet te verontschuldigen:
want als zij in staat geweest zijn
door te stoten tot de kennis van het heelal,
hoe hebben zij dan de Heer van dat alles
niet tevoren ontdekt?

TUSSENZANG                                                      Ps. 19(18), 2-3, 4-5

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

ALLELUIA                                                   Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Lc. 17, 26-37
Zo zal het ook zijn
op de dag waarop de Mensenzoon zich openbaart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zoals het was in de dagen van Noach,
zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon.
Zij aten en dronken, huwden en werden ten huwelijk gegeven
tot op de dag waarop Noach de ark binnenging
en de zondvloed kwam die allen verdelgde.
Of zoals het was in de dagen van Lot:
zij aten en dronken, kochten en verkochten,
plantten en bouwden,
maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok
regende het uit de hemel brandende zwavel die allen verdelgde;
zo zal het ook zijn
op de dag waarop de Mensenzoon zich openbaart.
Wie die dag zich op het dak bevindt
terwijl zijn bezittingen binnenshuis zijn,
moet niet naar beneden komen om ze te halen;
en zo moet wie op het land is niet terugkeren.
Denkt aan de vrouw van Lot.
Wie zijn leven tracht te redden zal het verliezen
en wie het verliest zal het behouden.
Ik zeg u: als er die nacht twee in een bed liggen,
zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten.
Als twee vrouwen samen bezig zijn met malen
zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten.”
Toen de leerlingen Hem daarop vroegen:
“Waar, Heer?”
antwoordde Hij hun:
“Waar het lijk ligt, daar zullen de gieren zich
verzamelen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
De Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: