http://kerkengeloof.wordpress.com

Drieëndertigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Onze wereld kent veel donkere plekken en tijden:
oorlogen, ziekten, natuurrampen,
politieke onderdrukking, ecologische verloedering.
Voor sommigen zijn het signalen van ‘het einde der tijden’.
Toch zou er voor gelovigen geen reden mogen zijn
tot doemdenken of paniek.
Jezus nodigt ons uit om standvastig op God te vertrouwen,
om te geloven dat de toekomst altijd in zijn hand ligt
en zo overeind te blijven in de stormen van de tijd.
Zelfs als we, omwille van ons geloof,
te maken krijgen met tegenkanting of verdrukking,
hoeven we niet bang te zijn:
‘Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan’.

EERSTE  LEZING                                                     Mal. 3, 19-20a
Voor u gaat de zon van gerechtigheid op.

Uit de profeet Maleachi

Zie: de dag gaat komen,
de dag die als een oven brandt.
Al de hoogmoedigen,
alwie boosheid bedrijft,
zij allen worden stoppels,
in brand gezet door de dag die gaat komen
– zo spreekt de HEER van de hemelmachten –
zodat hij van hen
geen wortel, geen halm meer overlaat.
Maar voor u, die mijn naam vreest,
gaat de zon van de gerechtigheid op,
en met haar vleugels brengt zij genezing.
Zo spreekt de HEER van de hemelmachten.

Antwoordpsalm                                        Ps. 98(97) 5-6, 7-8, 9

Keervers
De Heer komt als rechter van de volken.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en juicht voor de Heer, uw koning.

De zee stemt in met al haar gedierte,
de aarde met al wat daar leeft.
De beken klateren bijval,
de bergen jubelen mee.

Zij groeten de Heer, die nabij komt,
die nadert als rechter der aarde.
Rechtvaardig bestuurt Hij de wereld,
de volken met billikheid.

TWEEDE  LEZING                                             2 Tess. 3, 7-12
Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessaloníca
.

Broeders en zusters,

Hoe gij ons moet navolgen is u bekend;
wij hebben bij u geen werk geschuwd
en niemands brood gegeten zonder te betalen.
Dag en nacht hebben wij gearbeid, met veel inspanning en moeite
om niemand van u tot last te zijn.
Niet dat wij er geen recht toe hebben
maar wij wilden een voorbeeld geven ter navolging.
Ook toen wij bij u waren hielden wij u telkens deze regel voor:
als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.
Wij hebben namelijk gehoord
dat sommigen bij u werkloos rondhangen
en alle moeite schuwen,
maar wel zich met alles bemoeien.
In de naam van de Heer Jezus Christus
gebieden en vermanen wij zulke mensen
dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen.

Vers voor het evangelie                                  Lc. 21, 28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog,
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Lc. 21, 5-19
Door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd merkten sommigen op hoe de tempel daar prijkte
met zijn fraaie stenen en wijgeschenken.
Toen zei Jezus:
“Wat ge daar ziet:
er zal een tijd komen
dat er geen steen op de andere gelaten zal worden:
alles zal verwoest worden.”

Ze vroegen Hem nu:
“Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?”

Maar Hij zei:
“Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt.
Want velen zullen optreden in mijn Naam
en zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij.
Loopt niet achter hen aan.
En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten,
laat u dan niet uit het veld slaan.
Dat alles moet wel eerst gebeuren
maar het einde volgt niet terstond.”

Toen sprak Hij tot hen:
“Er zal strijd zijn van volk tegen volk
en van koninkrijk tegen koninkrijk;
er zullen hevige aardbevingen zijn,
en hongersnood en pest,
nu hier dan daar,
schrikwekkende dingen
en aan de hemel geweldige tekenen.
Maar nog vóór dit alles geschiedt
zullen zij u vastgrijpen en vervolgen;
zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten,
u voor koningen en stadhouders voeren
omwille van mijn Naam.
Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis.
Welnu, prent het u in,
dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven
die geen van uw tegenstanders
zal kunnen weerstaan of weerspreken.
Ge zult zelfs door ouders en broers,
door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden
en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen.
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam:
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: