Donderdag vierendertigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De heersers van deze aarde mogen niet vergeten dat hun heerschappij door God gegeven is. Hoe groter de macht, hoe groter ook de verantwoordelijkheid. Misbruik van macht zal dan ook streng bestraft worden: in Gods ogen zijn diegenen die zich ontzettend belangrijk en machtig voordoen, maar tekort schieten in dienstbaarheid, het minst belangrijk. Van Jezus weten we dat wie nederig en onbelangrijk, klein en machteloos is, groot in Gods ogen.

EERSTE LEZING                                            Dan. 6, 12-28
Mijn God heeft zijn engel gezonden om de leeuwen te muilbanden.

Uit de profeet Daniël
.

In die dagen deden mannen van koning Daríus een inval
in het huis van Daniël
waar zij hem aantroffen
terwijl hij smeekbeden richtte tot zijn God.
Ze begaven zich daarop tot de koning
en brachten hem het koninklijk verbod in herinnering
met de woorden:
“Hebt u geen verbod uitgevaardigd,
dat alwie binnen dertig dagen een bede richt
tot welke god of mens ook buiten u, koning,
in de leeuwenkuil geworpen wordt?”
De koning antwoordde:
“Dat staat vast als een wet van Meden en Perzen,
die onherroepelijk is.”
Toen zeiden ze tot de koning:
“Daniël, een van de ballingen uit Juda,
stoort zich niet aan u,
noch aan het verbod dat u hebt uitgevaardigd,
maar driemaal per dag verricht hij zijn gebed.”
Die beschuldiging beviel de koning helemaal niet
en hij zon op middelen om Daniël te redden.
Tot zonsondergang deed hij pogingen daartoe,
maar die mannen zetten de koning onder druk en zeiden:
“Denk eraan, koning, het is voor Meden en Perzen een wet
dat er niet kan worden getornd aan een verbod of besluit,
door de koning uitgevaardigd.”
Daarop gaf de koning bevel om Daniël te halen.
Toen Daniël in de leeuwenkuil geworpen werd,
zei de koning tot hem:
“Moge uw God, door u zo trouw vereerd, u redden!”
Daarom nam men een steen
en legde die op de opening van de kuil.
De koning verzegelde hem met zijn eigen zegel
en met die van zijn rijksgroten
om elke ingreep van buitenaf uit te sluiten.
De koning ging naar zijn paleis,
bracht de nacht in vasten door
en liet geen vrouwen komen;
van slapen was geen sprake.
Bij het krieken van de morgen,
toen het licht begon te worden,
stond de koning open begaf zich haastig naar de leeuwenkuil.
Bij de kuil gekomen
begon hij op klagende toon tot Daniël te roepen.
Hij zei:
“Daniël, dienaar van de levende God,
heeft uw God, door u zo trouw vereerd,
u van de leeuwen kunnen redden?”
Daarop antwoordde Daniël:
“Koning, leef in eeuwigheid!
Mijn God heeft zijn engel gezonden
om de leeuwen te muilbanden.
Ze hebben mij geen letsel toegebracht,
daar ik in Gods ogen onschuldig ben.
Maar ook tegen u, koning, heb ik niets misdreven.”
Uiterst verheugd gaf de koning bevel
Daniël uit de kuil te trekken.
Daarop werd Daniël uit de kuil getrokken.
Hij had geen letsel opgelopen,
omdat hij op zijn God vertrouwd had.
Nu gaf de koning bevel
om de mannen, die Daniël beschuldigd hadden, te halen
en ze met hun kinderen en vrouwen
in de leeuwenkuil te werpen.
Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt,
of de leeuwen hadden hen reeds te pakken
en verbrijzelden hun beenderen.
Daarna schreef koning Daríus
aan alle volken, naties en talen die op aarde wonen:
“Veel heil zij u toegewenst!
Door mij wordt hiermee bepaald
dat men in alle delen van mijn koninkrijk
de God van Daniël moet eerbiedigen en vrezen,
want Hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid.
Zijn koningschap is onvergankelijk
en zijn heerschappij duurt tot het einde.
Hij redt en bevrijdt en Hij verricht wondertekenen
in de hemel en op aarde:
Hij heeft Daniël gered uit de klauwen van de leeuwen.”

TUSSENZANG                                Dan. 3, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft Hem, nevels en buien,
hagel en ijs, prijst de Heer.

Looft Hem, ijzel en sneeuw,
nachten en dagen, prijst Hem.

Looft Hem, licht en donker,
bliksem en wolken, prijst Hem.

looft de Heer, heel de aarde,
prijst en verheft Hem eeuwig.

ALLELUIA                                              Apok. 2, 10c

Alleluia.
Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer,
en Ik zal u de kroon des levens geven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 21, 20-28
Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden
totdat de tijd van de heidenen vervuld is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Wanneer gij Jeruzalem door legers omsingeld ziet,
weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
Laten dan de mensen in Judea naar de bergen vluchten:
die in de stad zijn eruit trekken
en die op het land vertoeven de stad niet binnengaan:
dagen van wraak zijn het,
waarop alles wat geschreven staat vervuld wordt.
Wee de zwangeren en zogenden in die dagen.
Want er zal grote nood komen over het land
en strafgericht over dit volk.
Sommigen zullen vallen door het verslindende zwaard,
anderen als gevangenen onder alle volkeren worden verstrooid.
Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden
totdat de tijd van de heidenen vervuld is.
Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren
en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren,
radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
De mensen zullen het besterven van schrik,
in spanning om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk,
met macht en grote heerlijkheid.
Wanneer zich dit alles begint te voltrekken,
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog,
want uw verlossing komt nabij.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: