http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Nicolaas, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Alles vandaag nodigt uit om het licht, Jezus zelf, toe te laten in ons. Hij is het die de duisternis in ons hart verdrijf. Hij opent onze ogen: ‘De Heer is mijn licht en mijn leidsman.’ Uit de smeekbede van de twee blinde mannen uit het evangelie kunnen we opmaken dat we daartoe geen grootse woorden moeten spreken: ‘Heer Jezus, zoon van David, ontferm u over mij’. Ons gebed mag af en toe even eenvoudig zijn: de oprechte uitdrukking van wat er in mij niet goed zit, wat er rond mij niet goed zit; mijn pijn en gebrokenheid, of de pijn en gebrokenheid waarvan ik getuige ben.

EERSTE LEZING                                                          Jes. 29, 17-24
Op de dag der verlossing zullen de ogen der blinden weer zien.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de HEER:
“Zie, nog een korte tijd, en de Libanon zal een boomgaard worden,
en de boomgaard zal veranderen in een woud.
Op die dag zullen de doven
verstaan wat er voorgelezen wordt,
na duisternis en nacht
de ogen der blinden weer zien.
De verdrukten zullen zich in de HEER verheugen,
de armsten der mensen
zich verblijden in Israëls Heilige.
Want de tiran is weg, de spotter verdwenen,
vernietigd allen die zinnen op kwaad,
die anderen vals beschuldigen,
de rechter valstrikken spannen in het gericht,
en onschuldigen afschepen met leeg gepraat.
Daarom, zo spreekt de HEER,
de God van Jakobs huis, Hij die Abraham bevrijdde:
Jakob zal niet meer beschaamd staan,
zijn gezicht niet langer blozen.
Bij het zien van zijn kinderen, het kroost dat Ik hem gaf,
zullen zij mijn Naam verheerlijken,
Jakobs Heilige prijzen,
en ontzag hebben voor de God van Israël.
Warhoofden komen tot inzicht, opstandigen tot rede.”
Zo spreekt de almachtige HEER.

TUSSENZANG                                                  Ps. 27(26) 1, 4, 13-14

De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen ;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn ?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen :
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

Alleluia                                                         Jes. 45, 8

Alleluia.
Dauwt hemelen, uit den hoge
en laat de wolken gerechtigheid regenen !
De aarde moet opengaan
en het heil opschieten ;
de grond moet de gerechtigheid laten ontspruiten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mt. 9, 27-31
Jezus geneest twee blinden omdat zij in Hem geloven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd waren er twee blinden
die Jezus volgden en luid riepen:
“Heb medelijden met ons,
Zoon van David.”
Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe.
Jezus sprak tot hen:
“Gelooft gij dat Ik de macht bezit om dit te doen?”
Zij antwoordden:
“Zeker, Heer.”
Daarop raakte Hij hun ogen aan en zeide:
“U geschiede naar uw geloof.”
En hun ogen gingen open.
Jezus vermaande hen op strenge toon:
“Zorg dat niemand dit te weten komt.”
Maar eenmaal buiten verbreidden ze zijn faam in heel die streek.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: