http://kerkengeloof.wordpress.com

Tweede zondag van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

In deze tijd van verwachting
verschijnt vandaag Johannes de Doper op het toneel.
Zijn optreden als ascetisch prediker in de woestijn
deed zijn tijdgenoten denken
aan de grote profeten van weleer.
Net als zij maant Johannes het volk aan
de blik op God te richten.
Hij roept ook ons op
om ons klaar te maken voor de komst
van de Vredevorst in ons midden.
Openen wij ons hart,
opdat de Heer ons vervult van Heilige Geest
en van een aanstekelijk vuur.

EERSTE LEZING                                                    Jes. 11, 1-10
De kleinen zal Hij recht verschaffen.

Uit de profeet Jesaja

In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï,
een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen.
De geest van de Heer zal op hem rusten,
de geest van wijsheid en verstand,
de geest van raad en heldenmoed,
de geest van liefde en vreze des Heren,
en deze vreze des Heren zal hij uitstralen.

Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn,
geen uitspraak doen op grond van geruchten.
De kleinen zal Hij recht verschaffen,
een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der aarde,
maar de uitbuiter zal Hij striemen met de gesel van zijn mond,
en de boosdoener doden met de adem van zijn lippen.

Gerechtigheid wordt de gordel om zijn heupen,
onkreukbaarheid de band om zijn lenden.

Dan huist de wolf bij het lam,
vlijt de panter zich neer naast het geitje,
grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong.
een kleuter kan ze weiden!
Koe en berin hebben vriedschap gesloten,
hun jongen liggen naast elkaar?
en de leeuw vreet hooi met het rund.
De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang!
Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad
op heel mijn heilige berg,
maar zal de gehele aarde vervbuld zijn met liefde tot God,
zoals de zeebodem bedolven is onder het water.

Op die dag zal de wortel van Isaï
opgericht staan als banier van de volken:
alle naties zullen naar hem toestromen.
En zijn troon zal luisterrijk zijn!

Antwoordpsalm                                          Ps. 72(71), 1-2, 7-8, 12-13, 17

Keervers
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billikhed.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de rivier tot de grens van de aarde.

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Die naam zeal een zegenspreuk zijn op aarde,
want hem prijzen alle volken gelukkig.

TWEEDE LEZING                                             Rom. 15, 4-9
Christus schenkt alle mensen de vertroosting.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Alles wat eertijds werd opgeschreven,
werd opgetekend tot onze lering,
opdat wij door de volharding en de vertroosting
die wij putten uit de Schrift,
in hoop zouden leven.
God, die de volharding en de vertroosting schenkt,
verlene u ook eensgezindheid
in de geest van Christus Jezus,
opdat gij één van hart en uit één mond
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus
moogt verheerlijken.

Aanvaardt daarom elkander als leden van één gemeenschap,
zoals ook Christus ons
in zijn gemeenschap heeft opgenomen,
ter ere Gods.
Ik bedoel dit:
ter wille van Gods trouw
is Christus dienaar geweest van het joodse volk,
om de beloften aan de aartsvaders waar te maken;
maar de heidenen moeten God verheerlijken
om zijn erbarming,
volgens het woord van de Schrift:
“Daarom zal ik U loven onder de heidenen
en uw Naam met psalmen prijzen.”

Vers voor het evangelie                                            Lc. 3, 4-6

Alleluia.
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht;
en heel de mensheid zal Gods redding zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Mt. 3, 1-12
Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.

Uit het heilig evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd trad Johannes de Doper op
en predikte in de woestijn van Judea:
“Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.”
Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde,
toen hij zei:
“Een stem van iemand die roept in de woestijn:
bereidt de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht.”

Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar
en een leren gordel om zijn lendenen.
Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing

Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek
naar hem uit
en zij lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden.
Maar toen hij vele Farizeeën en sadduceeën zag komen
om gedoopt te worden,
sprak hij tot hen:

“Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld,
dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten?
“Brengt liever vruchten voort die passen bij bekering,
en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt:
Wij hebben Abraham tot vader!
“Waarachtig, ik zeg u
dat God de macht bezit
voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken!
“Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen.
“Elke boom dus die geen goede vrucht draagt,
wordt omgekapt en in het vuur geworpen.

“Ik doop u met water, opdat ge u zoudt bekeren.
“Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik,
en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen.
“Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
“De wan heeft Hij in zijn haznd
en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren;
zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen,
maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

                                      

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: