http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag H. Damasus I , paus

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Jesaja is de profeet van het radicaalste monotheïsme. Hij treedt op in Babylon, het land van de sterrenwichelaars die hemellichamen als goden vereren. Wij herkennen gedachten uit het boek Job. Met niets is deze God te vergelijken. Hij is boven alles en allen verheven en – het grootste wonder van alle – zo nabij voor wie in nood is. Wat een prachtig antwoord is dan het evangelie. Een gebed dat spontaan uit ons hart komt.

EERSTE LEZING                                              Jes. 40, 25-31
De almachtige Heer verleent kracht aan wie moe is.

Uit de profeet Jesaja
.
“Met wie wilt gij Mij vergelijken,
met wie Mij gelijkstellen”, vraagt de Alheilige.
“Richt uw ogen naar boven en kijk eens goed;
wie heeft dit alles geschapen?

Wie laat de hemellichamen voltallig uittrekken,
wie roept ze alle bij naam,
is zo geweldig machtig en sterk
dat er niet één op het appèl ontbreekt?
Hoe kunt gij dan zeggen, Jakob,
hoe kunt gij beweren, Israël,
dat uw wegen voor de HEER verborgen zijn,
dat uw recht God zou ontgaan?
Weet gij dan niet,
hebt gij dan nooit gehoord,
dat de HEER een eeuwige God is,
en schepper van heel het aardoppervlak,
dat Hij niet moe wordt, geen uitputting kent,
en dat zijn wijsheid ondoorgrondelijk is?
Aan wie moe is, verleent Hij kracht,
aan wie geen weerstand heeft, schenkt Hij overvloedige energie.
Jonge mannen kunnen moe worden en uitgeput,
kerels kunnen bezwijken,
maar allen die op de HEER vertrouwen
ontvangen nieuwe kracht,
en slaan hun vleugels uit als adelaars:
zij lopen, maar worden niet moe,
zij rennen, maar raken niet uitgeput!”

TUSSENZANG                                                  Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 8, 10

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.

ALLELUIA

Alleluia.
De Heer zal verschijnen met kracht,
een licht voor het oog van zijn dienaren.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mt. 11, 28-30
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd nam Jezus het woord en sprak:
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
De Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: