http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de derde week van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Jezus en Johannes de Doper passen niet in de religieuze wereld van hogepriesters en oudsten. Ze passen niet in het verwachtingspatroon, en worden bevraagd, geïnterpelleerd. Het is de tijd van de beslissende keuzes: wie oor had naar de verkondiging van Johannes, zal zich ook voorbereiden op de komst van Jezus. Die komst bereiden we voor door tijd te maken om na te denken: over de kleine, en grotere keuzes die we elke dag maken – of niet maken. Om na te gaan welke beslissingen mij dichter bij Jezus brengen, en welke de weg naar Hem versperren. Om de vraag te stellen of mijn bidden en handelen zo zijn dat er met Kerstmis échte bevrijding komt.

EERSTE LEZING                                              Num. 24, 2-7.15-17a
Een ster komt op uit Jakob.

Uit het boek Numeri
.

Toen Bíleam de ogen opsloeg en Israël
stam bij stam gelegerd zag, kwam de geest van God over hem.
Hij hief het volgende lied aan:

“Dit is het orakel van Bíleam, zoon van Beor,
het orakel van de man die geheimen mocht zien,
het orakel van hem die God hoort spreken,
die schouwt wat de Almachtige ontsluiert,
en in extase openbaringen ontvangt.
Hoe schoon zijn uw tenten, Jakob,
hoe mooi uw woningen, Israël:
als dalen liggen zij uitgespreid,
als tuinen langs een rivier,
als aloëbomen door de HEER geplant,
als ceders die staan aan het water.
Zijn emmers stromen over van water;
wat hij zaait wordt volop bevloeid.
Zijn koning komt hoger dan Agag;
zijn koningschap zal zich verheffen.”

Toen hief hij het volgende lied aan:

“Dit is het orakel van Bíleam, zoon van Beor,
het orakel van de man die geheimen mocht zien,
het orakel van hem die God hoort spreken,
die weet wat de Allerhoogste weet,
die schouwt wat de Almachtige ontsluiert,
en in extase openbaringen ontvangt.
Ik zie Hem, maar niet in het heden,
ik aanschouw Hem, maar niet van nabij;
een ster komt op uit Jakob,
een scepter rijst uit Israël.”

TUSSENZANG                 Ps. 25(24) 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.

ALLELUIA

Alleluia.
De Heer komt, gaat Hem tegemoet ;
Hij is de Vorst van de vrede.
Alleluia.

EVANGELIE              Mt. 21, 23-27
Het doopsel van Johannes, waar was dat vandaan?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Op zekere dag ging Jezus naar de tempel
en toen Hij daar aan het onderrichten was,
kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk
Hem de vraag stellen:
“Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen?
En wie heeft U die bevoegdheid dan gegeven?”
Jezus antwoordde hun:
“Ik zal u ook een vraag stellen,
en als gij Mij daar antwoord op geeft,
zal Ik u op mijn beurt zeggen
krachtens welke bevoegdheid Ik dit alles doe.
Het doopsel van Johannes, waar was dat vandaan?
Van de hemel of van de mensen?”
Zij beraadslaagden onder elkaar:
“Als wij zeggen: van de hemel, dan zal Hij tegen ons zeggen:
Waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken?
Als we zeggen: van de mensen,
dan hebben wij het volk te vrezen,
want iedereen houdt Johannes voor een profeet.”
Ze gaven Jezus ten antwoord:
“Wij weten het niet.”
Toen zei Hij op zijn beurt tot hen:
“Dan zeg Ik u evenmin
krachtens welke bevoegdheid Ik zo handel.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: