http://kerkengeloof.wordpress.com

Vierde zondag van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Kerstmis komt nu heel dichtbij.
Op deze vierde zondag van de advent
worden wij ertoe opgeroepen om ons
-naar het voorbeeld van Jozef-
open te stellen voor het teken dat God ons geven wil.
Soms komt Hij op een heel onverwachte wijze.
We worden uitgenodigd om onze eigen dromen en verwachtingen
altijd weer te laten openbreken,
en zo ruimte te scheppen voor Gods creatieve handelen.
Laten we in deze viering vragen
dat we groeien in het vermogen om Gods stem te horen
en er met heel ons leven op te antwoorden.

EERSTE LEZING                                              Jes. 7, 10-14
Zie, de maagd zal ontvangen.

Uit de Profeet Jesaja
.

In die dagen sprak Jesaja tot Achaz:
“Vraag de HEER uw God om een teken,
hetzij hoog in de hemel of diep in de hel.”

Maar Achaz antwoordde:
“Ik vraag niet om een teken.
Ik wil de HEER niet op de proef stellen.”

En Jesaja sprak:
“Luister dan, huis van David,
is het u niet genoeg mensen te ergeren,
dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn?
Daarom geeft de HEER u ook ongevraagd een teken:
Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren,
en zij zal hem noemen: “Immanuël”: “God met ons”.

Antwoordpsalm                                            Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Keervers
Open de poorten voor de koning der glorie.

Aan God hoort de aarde en al wat erop is,
de aardschijf en al wat daar woont;
Want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal gezegend zijn door de Heer,
door God, zijn heil, gerechtvaardigd.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

TWEEDE LEZING                                                  Rom. 1, 1-7
Jezus Christus uit het geslacht van David, is de Zoon van God.

Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
.

Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus,
door Gods roeping apostel,
bestemd voor de dienst van het evangelie,
dat God eertijds door zijn profeten
in de heilige schriften heeft aangekondigd.

Het is de boodschap over zijn Zoon,
die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David,
die naar de heilige Geest
is aangewezen als Zoon van God
door Gods machtige daad,
door zijn opstanding uit de doden,
Jezus Christus onze Heer.
Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen,
om ter ere van zijn naam
onder alle volken
mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof.
Ook gij hoort bij hen, geroepen als gij zijt door God
tot de gemeenschap van Jezus Christus.

Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome:
God heeft u lief
en riep u tot zijn heilige gemeente.
Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Vers voor het evangelie                                              Mt. 1, 23

Alleluia.
Zie, de Maagd zal zwanger worden
en een Zoon ter wereld brengen.
En men zal Hem de naam Immanuël geven: God met ons.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Mt. 1, 18-24
Jezus werd geboren uit Maria, de verloofde van Jozef, zoon van David.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze.
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef,
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij er over
in stilte van haar te scheiden.

Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak:
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”

Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:
“Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen
en men zal Hem de naam Immanuël geven.”
Dat is in vertaling:
God met ons.

Ontwaakt uit de slaap
deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had
en nam zijn vrouw tot zich.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: