Maandag – Achtste dag in de Kerstnoveen

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Het huis van David vormt een band tussen de twee lezingen en de tussenzang zit op dezelfde toonhoogte. Beide lezingen zijn een lange overweging waard en de lofzang van Zacharias is een tweede paneel van de Lucas-diptiek: Magnificat en Benedictus. De liturgie heeft dit al eeuwenlang begrepen en zingt ze dagelijks in morgen- en avondgebed. Het Benedictus kijkt met blijde verrassing terug op een oude profetie (eerste lezing) die dreigde niet meer in vervulling te gaan. God is ondanks alles trouw.

EERSTE LEZING                                  2 Sam. 7, 1-5.8b-12.14a.16

Het rijk van David zal voor altijd standhouden voor het aanschijn van de Heer.

Uit het tweede boek Samuël

Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis
en de Heer gezorgd had
dat al zijn vijanden in heel de omtrek hem met rust lieten,
zei hij tegen profeet Natan:
“Nu moet u eens zien!
“Zelf woon ik in een paleis van cederhout
en de ark van God staat onder tentdoek!”
Natan zei tot de koning:
“Doe gerust wat u van plan bent;
de Heer staat u bij.”

Maar diezelfde nacht nog
werd het woord van de Heer gericht tot Natan:
“Zeg aan mijn dienaar David:
Zo spreekt de Heer:
Gij wilt voor mij een huis bouwen
en mij daarin laten wonen?
“Zo spreekt de Heer,
Heer van de hemelse machten:
Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan
om vorst te zijn over mijn volk Israël.
“Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan,
al uw vijanden heb Ik vernietigd,
uw naam heb Ik groot gemaakt
als die van de groten van de aarde.
“Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven
en het daar geplant om er te wonen.
“Het wordt niet meer opgeschrikt
en door geen boosdoeners verdrukt zoals vroeger,
in de tijd
dat Ik over Israël, mijn volk, rechters had aangesteld.
“Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten.
“De Heer kondigt u aan
dat Hij voor u een huis zal oprichten.
“Als uw dagen voleind zijn
en gij bij uw vaderen rust,
zal Ik de nazaat die gij verwekt,
hoog verheffen
en zijn koninklijke macht in stand houden.
“Ik zal hem tot vader zijn
en hij zal mijn zoon zijn.

“Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht altijd stand houden;
uw troon staat vast voor eeuwig.”

Antwoordpsalm                                Ps. 89(88), 2-3, 4-5, 27 en 29

Keervers
Uw gunsten, Heer, wil ik voor altijd bezingen.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: “Mijn gunst blijft eeuwig duren!”
De hemel is de grondslag van uw trouw.

“Ik heb met David een verbond gesloten,
mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd:
Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig,
in alle tijden blijft uw troon bestaan.

Hij zal Mij aanroepen: ‘Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.’
Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade,
voor immer blijft mijn bond met hem van kracht.”

EVANGELIE                                                    Lc. 1, 67-79

Hij zag op ons neer, gelijk de opgaande zon aan de hemel.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die dagen werd Zacharias, de vader van Johannes
vervuld met de heilige Geest
en hij sprak in profetische woorden :
“Geprezen zij de Heer, Israëls God :
want genadig zag Hij neer en verloste zijn volk.
“Hij heeft ons een reddende kracht verwekt
in het huis van David, zijn dienaar,
zoals Hij van oudsher voorzegd heeft
bij monde van zijn heilige profeten ;
tot redding uit de macht onzer vijanden
en uit de hand van al die ons haten.
“Zo was Hij aan onze vaderen barmhartig
en zijn heilig verbond indachtig :
de eed die Hij onze vader Abraham zwoer :
ons te geven, Hem zonder vrees te dienen,
bevrijd uit de macht van de vijand,
rechtvaardig en heilig voor zijn aanschijn, al onze dagen.
“En gij, kind,
profeet van de Allerhoogste zult ge worden genoemd,
want voorafgaan zult gij aan de Heer
en gij zult zijn wegen bereiden
en zijn volk de redding doen kennen :
de vergiffenis van hun zonden
dank zij de milde erbarming van onze God,
waarmee Hij op ons neerzag
gelijk de opgaande zon aan de hemel,
en waarmee Hij verscheen aan hen
die in het duister en de schaduw van de dood zijn gezeten,
om onze voeten te richten op de weg van de vrede.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: