Zondag H. Familie, Jezus, Maria en Jozef

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
De zondag na Kerstmis vieren we het feest van de Heilige Familie.
Het jonge gezin van Jozef en Maria wordt meteen beproefd
en moet op de vlucht voor koning Herodes.
God komt Jozef met raad tegemoet in een droom.
En Jozef werkt loyaal mee met Gods plan,
zonder veel woorden, maar -net als Maria-
getrouw en vol zorg voor het kind Jezus.
Ook vandaag mogen we dankbaar zijn
om zovele tekenen van zorg in gezinnen.
Laten we als Jezus’ familie samen zijn
en proberen luisteren naar wat God ons vandaag te zeggen heeft.

EERSTE LEZING                                                        Sir. 3, 2-6.12-14
Wie de Heer vreest, eert zijn ouders.

Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 

De Heer heeft een vader aangesteld over de kinderen;
en de moeder recht gegeven over haar zonen.
Wie zijn vader eerbiedigt krijgt vergiffenis van zonden,
en als iemand die schatten verzamelt
is hij die zijn moeder eert.
Wie zijn vader eert, beleeft vreugde aan zijn kinderen,
en wanneer hij bidt wordt hij verhoord.
Wie zijn vader eert zal een lang leven genieten
en wie zijn vader gehoorzaamt
verkwikt het hart van zijn moeder.
Wie de Heer vreest, eert zijn ouders.

Kind, draag zorg voor uw vader op zijn oude dag
en doe hem geen verdriet zolang hij leeft.
Op de dag dat je in nood zijt, wordt aan u gedacht;
gij die nog in volle kracht zijt, veracht uw vader niet.
Medelijden met uw vader zal niet worden vergeten,
anders dan de zonden, bouwt zij uw huis op.

Antwoordpsalm                                              Ps. 128(127), 1-2, 3, 4-5

Keervers
Gelukkig die godvrezend zijt
de weg des Heren gaat.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijventakken rond de stam,
zo staan uw kinderen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke mens gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion,
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

TWEEDE  LEZING                                                      Kol. 3, 12-21
Over het huiselijk leven in de Heer.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse 

Broeders en zusters,

Bekleedt u,
als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming, goedheid, deemoed,
zachtheid en geduld.
Verdraagt elkander
en vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft
zo moet ook gij vergeven.
Voegt bij dit alles de liefde  als de band der volmaaktheid.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam,
en weest dankbaar.

Het woord van Christus moge in volle rijkdom
onder u wonen.
Leert en vermaant elkander met alle wijsheid.
Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen,
hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest.
En al wat gij doet in woord of werk
doet alles in de naam van Jezus de Heer,
God de Vader dankend door Hem.

Vrouwen, weest uw man onderdanig,
zoals het christenen betaamt.
Mannen,  hebt uw vrouw lief
en weest niet humeurig tegen haar.
Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles,
want dit is de Heer welgevallig.
Vaders, tergt uw kinderen niet,
opdat zij de moed niet verliezen.

Vers voor het evangelie                                                           Kol. 3, 15a en 16a

Alleluia.
Laat de vrede van Christus heersen in uw hart.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Mt. 2, 13-15.19-23
Neem het kind en zijn moeder, en vlucht naar Egypte.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 

Toen de Wijzen waren heengegaan,
verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef
en sprak:
“Sta op,  neem het kind en zijn moeder,
vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw,
want Herodes komt het kind zoeken om het te doden.”
Hij stond op
en week in de nacht met het kind en zijn moeder
naar Egypte uit.
Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes,
opdat in vervulling zou gaan
wat de Heer gesproken had door de profeet:
“Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte.”

Nadat Herodes gestorven was,
verscheen in Egypte een engel van de Heer
in een droom aan Jozef
en zei:
“Sta op, neem het kind en zijn moeder
en trek naar het land Israël,
want die het kind naar het leven stonden,
zijn gestorven.”
Hij stond op, nam het kind en zijn moeder
en ging naar het land Israël.
Toen hij echter hoorde, dat Archelaüs
in plaats van zijn vader Herodes,
over Juda heerste,
vreesde hij daarheen te gaan;
van Godswege in een droom ingelicht,
begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea.
Hier aangekomen,
vestigde hij zich in een stad, Nazaret geheten,
opdat in vervulling zou gaan
wat door de profeten gezegd was:
“Hij zal een Nazoreeër genoemd worden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties bij de zondagse Eucharistieviering

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: