http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag voor Openbaring

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, is de Heer Jezus. De uitdrukking doet aan veel oudtestamentische beelden denken. Er is de zondebok van de grote verzoendag, die met alle zonden van het volk beladen wordt en zo de woestijn ingestuurd wordt. Er is de lijdende dienaar, die als een lam naar de slachtbank wordt geleid. Er is het paaslam, dat volgens Johannes geslacht wordt op het moment dat Jezus aan het kruis hangt. Hij is mens geworden om ons bestaan te delen, om het gewicht van het kwaad en de lasten van het lijden op zich te nemen. Welke last van ons bestaan willen we voor Hem leggen? Wat willen we aan het kruis afgeven?

EERSTE  LEZING                                      I Joh. 3, 7-10
Een kind van God kan niet zondigen want hij is uit God geboren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Kinderen,
laat u niet misleiden :
wie het goede doet is heilig zoals de Zoon van God ;
wie zondigt is een kind van de duivel
want de duivel zondigt vanaf het begin,
en de Zoon van God is juist gekomen
om het werk van de duivel ongedaan te maken.
Een kind van God zondigt niet
want de goddelijke levenskiem blijft werkzaam in hem ;
hij kan zelfs niet zondigen
want hij is uit God geboren.
Hieraan kan men de kinderen van God
en de kinderen van de duivel onderscheiden :
wie het goede niet doet
is Gods kind niet,
allerminst hij die zijn broeder niet liefheeft.

TUSSENZANG                                                 Ps. 98(97), 1, 7-8, 9

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

De zee stemt in met al haar gedierte,
de aarde met al wat daar leeft ;
de beken klateren bijval,
de bergen jubelen mee.

Zij groeten de Heer, die nabij komt.
die nadert als koning der aarde.
Rechtvaardig bestuurt Hij de wereld,
de volken met billijkheid.

ALLELUIA

Alleluia.
De luister van deze dag is een licht om ons heen ;
komt allen de Heer aanbidden, gij volkeren en naties,
want vandaag verscheen een groot licht op aarde.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Joh. 1, 35-42
Wij hebben de Messias gevonden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

De volgende dag stond Johannes daar weer,
nu met twee van zijn leerlingen.
Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak :
“Zie, het Lam Gods.”
De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen
en gingen Jezus achterna.
Jezus keerde zich om
en toen Hij zag dat zij Hem volgden vroeg Hij hun :
“Wat verlangt gij?”
Ze zeiden tot Hem :
“Rabbi
-vertaald betekent dit : Meester –
waar houdt Gij U op?”
Hij zei hun :
“Gaat mee om het te zien.”
Daarop gingen zij mee
en zagen waar Hij zich ophield.
Die dag bleven zij bij Hem.
Het was ongeveer het tiende uur.
Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee
die het gezegde van Johannes hadden gehoord
en Jezus achterna waren gegaan.
De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon
tot wie hij zei :
“Wij hebben de Messias
– dat vertaald betekent : de Gezalfde –
gevonden,”
en hij bracht hem bij Jezus.
Jezus zag hem aan en zeide :
“Gij zijt Simon, de zoon van Johannes ;
gij zult Kefas genoemd worden,
dat betekent :Rots.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d