http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Raimundus van Penyafort, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Overweging
Ook vandaag worden ons in de Heilige Schrift wegen voor de geloofsverkondiging aangewezen. De weg bij uitstek waarmee alles begint is misschien wel de oproep elkaar lief te hebben omdat de liefde van God komt. Johannes heeft dat goed begrepen. Wie de ander liefheeft zal ook vlug de noden van een ander op het spoor komen. Wie liefheeft zal anderen kunnen leiden, mensen bijeenbrengen, hun Gods liefde aanwijzen, oproepen tot delen, grenzen verleggen.

EERSTE LEZING                                                I Joh. 4, 7-10
De liefde komt van God.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft
is een kind van God en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet
want God is liefde.
En de liefde die God is
heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde :
niet wij hebben God liefgehad
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen.

TUSSENZANG                                                     Ps. 72(71), 2, 3-4ab, 7-8

Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen Hem.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen,
en van de heuvels het recht.
Hij zal het geringe volk beschermen,
de zonen der armen verlossen.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal Hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

ALLELUIA                                                                    Lc. 7, 16

Alleluia.
Een groot profeet is onder ons opgestaan ;
God heeft genadig neergezien op zijn volk.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mc. 6, 34-44
Door de broodvermenigvuldiging
openbaart Jezus zich als profeet.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zag Jezus een grote menigte.
Hij gevoelde medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder ;
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.
Toen het al laat was geworden
kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden :
“Deze plek is eenzaam en het is al laat.
“Stuur hen weg om naar de hoeven en dorpen
in de omtrek te gaan en daar eten te kopen.”
Maar Hij gaf hun ten antwoord :
“Geeft gij hun maar te eten.”
Zij zeiden Hem daarop :
“Moeten wij dan voor tweehonderd denariën brood gaan kopen
om hun te eten te geven?”
Hij zeide tot hen :
“Hoeveel broden hebt ge?
“Gaat eens kijken.”
Na zich op de hoogte gesteld te hebben zeiden ze :
“Vijf, en twee vissen.”
Nu gaf Hij hun opdracht te zeggen
dat allen zich groepsgewijze zouden neerzetten op het groene gras.
Zij gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig.
Hij nam de vijf broden en de twee vissen,
sloeg de ogen ten hemel,
sprak de zegen uit,
brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen
om ze aan de mensen voor te zetten ;
ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen.
Allen aten tot zij verzadigd waren.
Men haalde aan brokken en aan wat er aan vis over was
twaalf volle korven op.
Het waren vijfduizend mannen die van de broden gegeten hadden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: