http://kerkengeloof.wordpress.com

Zondag Doop van de Heer

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

We ronden vandaag de kersttijd af met een derde openbaringsfeest.
In onze wereld vol geweld heeft de liefde van God
met de geboorte van Jezus een menselijk gelaat gekregen.
Ze heeft zich aan de wijzen uit het Oosten getoond
als de Vrede voor alle volkeren.
En vandaag wordt die liefde aan de oever van de Jordaan
aan ons voorgesteld als de Zoon van God.
Hij is het die ons hier samenroept.
Aan zijn barmhartigheid willen wij ons toevertrouwen.

EERSTE  LEZING                                             Jes. 42, 1-4.6-7
Dit is mijn dienaar in wie Ik behagen schep.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
“Dit is mijn dienaar die Ik ondersteun,
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep:
mijn geest stort Ik over hem uit,
gerechtigheid laat hij stralen over de volken.
“Hij roept niet, hij schreeuwt niet
en op straat verheft hij zijn stem niet.
“Het geknakte riet zal hij niet breken,
de kwijnende vlaspit niet doven,
in waardigheid zal hij de gerechtigheid laten stralen.
“Onvermoeid en ongebroken
zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren:
de verre kusten zien uit naar zijn leer.”

“Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid,
Ik neem u bij de hand en waak over u
en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond
en tot een licht voor de volken.
“Blinden zult gij de ogen openen,
gevangenen uit hun kerker bevrijden
en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten.”

Antwoordpsalm                                         Ps. 29(28), 1-2, 3-4, 3b en 9c en 10

Keervers
God zegent zijn volk met vrede.

Huldigt de Heer, alle kinderen Gods,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om zijn roem en zijn Naam,
knielt voor Hem neer om zijn heilige luister.

De stem van de Heer schalt over het water,
Gods majesteit roept van over de zee.
De stem van de Heer met dreunend geweld,
de stem van de Heer, ontzagwekkend!

Gods majesteit roept van over de zee,
zijn tempel weergalmt van zijn glorie.
De Heer troont boven het firmament,
daar zetelt Hij eeuwig als koning.

TWEEDE LEZING                                                       Hand. 10, 34-38
De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die tijd nam Petrus het woord en sprak:
“Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien van persoon bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet,
Hem welgevallig is.

“Het woord heeft Hij tot de kinderen van Israël gezonden
toen Hij door Jezus Christus
de blijde boodschap van vrede verkondigde:
Deze is de Heer van allen.
“Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe God Hem gezalfd heeft
met de heilige Geest en met kracht.
“Hij ging weldoende rond
en genas allen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met Hem.”

Vers voor het evangelie                                           Vgl. Mc. 9, 6

Alleluia.
De hemelen gingen open en de stem van de Vader zei:
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.

Alleluia.

EVANGELIE                                                Mt. 3, 13-17
Nadat Jezus gedoopt was, zag Hij de Geest Gods over zich komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd kwam Jezus uit Galilea
naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen.
Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden:
“Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?”

Jezus antwoordde:
“Laat het nu zijn; want zo past het ons
al wat is vastgesteld te volbrengen.”
Toen liet Johannes Hem toe.

Nadat Jezus gedoopt was,
steeg Hij terstond uit het water.
En zie, daar ging de hemel open
en Hij zag de Geest Gods neerdalen
in de gedaante van een duif
en over zich komen.
En een stem uit de hemel sprak:
“Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde,
in wie Ik welbehagen heb.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Openingswoord uit Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: