Zaterdag – Eerste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
God spreekt zijn Woord niet alleen in de tijd, maar telkens opnieuw, vandaag, nu. Het stelt ons voor een beslissing. Het daagt ons uit. Het dringt door tot in de diepste schuilhoeken van wie wij zijn. ‘De geroepene verlaat alles wat hij heeft, niet om daarmee iets bijzonder waardevols te doen, maar eenvoudig ter wille van de oproep, omdat hij anders niet achter Jezus aan kan gaan. De oproep tot navolging van Jezus is gebondenheid aan de persoon van Jezus Christus alleen’. Luisteren wij? Wanneer verzetten wij ons tegen onze roeping? Wat doen wij ermee vandaag? De antwoordpsalm inspireert ons: “Laat ons spreken en denken voor U aanvaardbaar zijn, Heer”.

EERSTE LEZING           I Sam. 9, 1-4.17-19; 10, 1a

Dit is de man over wie de Heer gesproken heeft.
Saul zal heersen over zijn volk.

Uit het eerste Boek Samuël

In Benjamin leefde een man :
zijn naam was Kis, de zoon van Abiël,
de zoon van Seror, de zoon van Bekorat,
de zoon van Afiach, een Benjaminiet ;
hij was een vermogend man.
Die man had een jonge zoon, Saul geheten,
flink van lijf en leden ;
geen Israëliet kon met hem vergeleken worden :
met kop en schouders stak hij boven allen uit.
Eens, toen de ezelinnen van Kis, de vader van Saul,
waren weggelopen, zei Kis tot zijn zoon :
“Ga met een knecht de ezelinnen zoeken.”
Saul trok door het bergland van Efraïm
en door het land van Salisa
zonder de ezelinnen te vinden.
Vervolgens trokken zij door het land van Saälim
en door dat van Jemini,
maar ook daar vonden zij de dieren niet.

Toen Samuël Saul zag aankomen, gaf de Heer hem te kennen :
“Dit is de man over wie Ik u gesproken heb.
“Hij zal heersen over mijn volk.”
In de poort trad Saul op Samuël toe en zei :
“Wilt u zo vriendelijk zijn,
mij het huis van de ziener te wijzen ?”
Samuël gaf Saul ten antwoord :
“Ik ben de ziener. Ga voor mij uit naar de hoogte ;
vandaag gaat gij met mij eten
en morgenvroeg zal ik u uitgeleide doen.
“Ik zal u vertellen wat u op het hart ligt.”

Toen nam Samuël een kruikje olie
en goot dat uit over het hoofd van Saul.
Hij kuste hem en zei :
“U heeft de Heer gezalfd tot vorst van zijn volk Israël.
“Gij zult heersen over het volk van de Heer :
gij moet het verlossen uit de handen van zijn vijanden rondom.”

TUSSENZANG             Ps. 21(20), 2-3, 4-5, 6-7

Uw macht, Heer, geeft de koning vertrouwen.

Uw macht, Heer, geeft de koning vertrouwen,
Uw bijstand maakt hem onzegbaar verheugd.
De wens van zijn hart hebt Gij altijd bewilligd,
de vraag van zijn lippen wijst Gij niet af.

Gij hebt hem bedacht met uw rijkste zegen,
zijn hoofd gekroond met een gouden kroon.
Hij vroeg U om leven ; hij heeft het gekregen,
lengte van dagen tot honderd jaar.

Groot is zijn aanzien dank zij uw bijstand,
met luister en pracht overlaadt Gij hem.
Gij hebt hem gemaakt tot een zegen voor ieder,
de glans van uw Aanschijn brengt hem geluk.

ALLELUIA                  Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

EVANGELIE                     Mc. 2, 13-17

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen
maar om zondaars te roepen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Eens ging Jezus naar de oever van het meer.
Al het volk kwam naar Hem toe en Hij onderrichtte hen.
In het voorbijgaan zag Hij Levi,
de zoon van Alfeüs, aan het tolhuis zitten en sprak tot hem :
“Volg Mij.”
De man stond op en volgde Hem.

terwijl Jezus eens in de woning van Levi te gast was
lag met Hem en zijn leerlingen
ook een groot aantal tollenaars en zondaars aan,
want er waren velen die Hem volgden.
De farizeese schriftgeleerden zagen
dat Hij at met zondaars en tollenaars,
en zij zeiden tot zijn leerlingen :
“Hoe kan Hij eten en drinken met tollenaars en zondaars?”
Jezus hoorde dit en antwoordde hun :
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken.
“Ik ben niet gekomen omrechtvaardigen
maar om zondaars te roepen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: