Dinsdag tweede week door het jaar H. Agnes, mgd. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
God heeft mensen nodig. Hij roept ze tot zijn dienst, maar Hij hanteert daarbij andere criteria dan wij, voor Hem telt niet het uiterlijke vertoon: Hij kijkt naar het hart. Hij heeft David geroepen en gezalfd en de Geest kwam over hem. Ook Jezus zal verklaren: ‘De Geest des Heren is over Mij gekomen omdat Hij Mij gezalfd heeft. Hij heeft Mij gezonden’. In elke eucharistie zendt God zijn Geest over ons opdat wij één zouden zijn, in liefde verbonden met elkaar.

EERSTE  LEZING           I Sam. 16, 1-13
Samuël zalfde David te midden van zijn broers.
Sedert die dag was de geest des Heren vaardig over David.

Uit het eerste Boek Samuël

In die dagen sprak de Heer tot Samuël :
“Hoe lang zult gij nog treuren over Saul,
terwijl Ik hem heb verworpen
en hij geen koning meer zal zijn over Israël ?
“Vul een hoorn met olie :
Ik zend u naar Isaï de Betlehemiet,
want een van zijn zonen
heb ik voor het koningschap bestemd.”
Maar Samuël zei :
“Hoe kan ik dat doen ?
“Als Saul het hoort, vermoordt hij mij.”
De Heer antwoordde :
“Gij neemt een kalf mee en zegt
dat ge komt om aan de Heer te offeren.
“Gij moet Isaï bij het offer uitnodigen
en ik zal u dan wel te kennen geven
wat ge doen moet ;
degene die Ik aanwijs moet ge zalven.”
Samuël deed wat de Heer bevolen had.
Toen hij in Betlehem kwam,
liepen de oudsten van de stad
hem ontsteld tegemoet en vroegen :
“Uw komst betekent toch niets kwaads ?”
Hij antwoordde :
“Niets dan goeds.
” Ik ben gekomen om aan de Heer te offeren :
zorgt dat gij heilig zijt
en komt dan met mij ten offer.”
Samuël droeg er zorg voor
dat Isaï en zijn zonen zich heiligden
en riep hen bijeen voor het offer.
Toen zij aankwamen viel Samuëls blik op Eliab en hij dacht :
Die daar voor de Heer staat
is ongetwijfeld zijn gezalfde !
Maar de Heer zei tot Samuël :
“Ga niet af op zijn voorkomen
of zijn rijzige gestalte; hem wil ik niet.
“Want God ziet niet zoals een mens ziet ;
een mens kijkt naar het uiterlijk,
maar de Heer naar het hart.”
Toen riep Isaï Abinadab
en stelde hem aan Samuël voor, maar Samuël zei :
“Ook hem heeft de Heer niet uitverkoren.”
Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor,
maar Samuël zei tot Isaï :
“Geen van hen heeft de Heer uitverkoren.”
Daaropvroeg hij aan Isaï :
“Zijn dat al uw jongens ?”
Hij antwoordde :
“Alleen de jongste ontbreekt ; die hoedt de schapen.”
Toen zei Samuël tot Isaï :
“Laat die dan halen
want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is.”
Isaï liet hem dus halen.
De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen.
Nu zei de Heer :
“Hem moet gij zalven :hij is het.”
Samuël nam dus de hoorn met olie
en zalfde David te midden van zijn broers.
Sedert die dag was de geest van de Heer vaardig over David.
Daarna vertrok Samuël en ging naar Rama.

TUSSENZANG     Ps. 89(88), 20, 21-22, 27-28

Mijn dienaar David heb ik opgezocht.

Eertijds zijt Gij aan uw profeet verschenen
en hebt Gij uw besluit geopenbaard :
Een sterke man heb Ik de troon geschonken,
een uitverkorene genomen uit het volk.

Mijn dienaar David heb ik opgezocht
en hem gezalfd met mijn gewijde olie ;
als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen
en dat mijn arm hem kracht verlenen zal.

Hij zal Mij aanroepen : Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.
Ik wijs hem aan als eerstgeborene,
als hoogste van de koningen der aarde.

ALLELUIA                Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE       Mc 2, 23-28
De sabbat is gemaakt om de mens maar niet de mens om de sabbat.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden
en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken.
De Farizeeën zeiden tot Hem :
“Waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is ?”
Hij gaf hun ten antwoord :
“Hebt gij nooit gelezen wat David deed, toen hij gebrek had
en hij en zijn metgezellen honger kregen ?
“Hoe hij onder de hogepriester Abjatar
het huis van God binnenging
en van de toonbroden at, die alleen de priesters mogen eten,
en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen?”
En Hij voegde er aan toe :
“De sabbat is gemaakt om de mens
maar niet de mens om de sabbat.
De Mensenzoon is dus Heer, ook van de sabbat.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: