Maandag – H. Angela Merici, mgd.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen

en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging 

De David-cyclus zit gedeeltelijk verweven in de Samuel-cyclus en in de Saul-cyclus. Tijdens zijn vroegere jaren leefde hij in de schaduw én van Saul én van de Filistijnen. Vanaf het tweede boek Samuel kan David helemaal zichzelf zijn in zijn opgang naar de top. Aanvankelijk is hij slechts leider in Juda. De eerste stap is het verkrijgen (in Hebron) van het leiderschap van alle stammen. De verovering van Jeruzalem zal een volgende stap zijn.

EERSTE LEZING                    2 Sam 5, 1-7.10

Gij zult mijn volk Israël weiden.

Uit het tweede Boek Samuel

In die dagen
begaven alle stammen van Israël zich naar David in Hebron
en zeiden :
“Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed.
“Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde,
waart gij degene, die de troepen van Israël aanvoerde.
“Daarenboven heeft de Heer u verzekerd :
Gij zult mijn volk Israël weiden :
gij zijt het die over Israël zult heersen.”
Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron
en koning David sloot daar met hen een verbond
ten overstaan van de Heer ;
zij zalfden David tot koning over Israël.
David was dertig jaar toen hij koning werd
en hij regeerde veertig jaar lang.
In Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda
en in Jeruzalem drieëndertig jaar
over geheel Israël en Juda.

De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem,
tegen de Jebusieten, de bewoners van de streek.
Die riepen David toe :
“Hier komt u niet binnen !
“Voorwaar, blinden en kreupelen houden u tegen.”
Ze bedoelden : David komt hier nooit binnen.
Toch veroverde David de vesting Sion, de Davidstad.
En de macht van David nam steeds meer toe :
de Heer, de God van de hemelse machten stond hem bij.

TUSSENZANG             Ps. 89(88), 20, 21-22, 25-26

Mijn trouw en mijn genade leiden hem.

Eertijds zijt Gij aan uw profeet verschenen
en hebt Gij uw besluit geopenbaard :
een sterke man heb Ik de troon geschonken,
een uitverkorene genomen uit het volk.

Mijn dienaar David heb Ik opgezocht
en hem gezalfd met mijn gewijde olie;
als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen
en dat mijn arm hem kracht verlenen zal.

Mijn trouw en mijn genade leiden hem,
mijn Naam zal hem de zegen schenken.
Zijn hand laat Ik hem leggen op de zee,
zijn rechter op de stromen in het oosten.

 

ALLELUIA                  Ps. 119(118), 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia.

EVANGELIE                 Mc. 3, 22-30

Wanneer de satan verdeeld is, dan is zijn einde gekomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zeiden de schriftgeleerden over Jezus
dat Beëlzebub in Hem huisde
en dat Hij door middel van de vorst der duivels
de duivels uitdreef.
Jezus riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen :
“Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven ?
“Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is
kan dat rijk geen stand houden.
“Wanneer een huis innerlijk verdeeld is
zal dat huis geen stand kunnen houden.
“En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is,
kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen.
“Bovendien,
niemand kan binnendringen in het huis van een sterke
om zijn huisraad te roven
als hij niet eerst die sterke heeft gebonden.
“Dan pas kan hij zijn huis leeghalen.
“Voorwaar, Ik zeg u :
alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden,
ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben,
maar als iemand lastert tegen de heilige Geest
krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis ;
hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde.”
Dit omdat zij gezegd hadden :
er huist een onreine geest in Hem.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

 

                                                    

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: