Vijfde zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Jezus’ waarschuwing vandaag is niet mis te verstaan:
als wij niet het zout van de aarde zijn,
dan worden wij weggeworpen en vertrapt.
Als christenen worden wij geroepen
om diepere smaak te geven aan het bestaan.
Niet door wat wij zelf kunnen,
niet op eigen kracht of door eigen wijsheid,
maar vanuit de kracht van God.
Laten wij dan hier samenzijn rond de Heer,
om bij Hem de smaak van het ware leven te vinden,
en die smaak met anderen te kunnen delen,
in woord en daad.
Vragen wij eerst dat Hij ons te hulp komt.

EERSTE  LEZING                 Jes. 58, 7-10

Uw licht zal stralen als de dageraad.

Uit de profeet Jesaja

Dit zegt de Heer:

“Deel uw brood met de hongerigen,
neem de dakloze zwervers op in uw huis,
kleed de naakten die gij ziet,
en keer u niet af van uw medemensen.

“Dan zal uw licht stralen als de dageraad,
uw genezing zal voorspoedig zijn;
uw gerechtigheid zal voor u uitgaan,
de glorie van de Heer u op de voet volgen.

“Wanneer gij dan tot de Heer bidt, zal Hij u verhoren,
wanneer gij dan tot Hem roept, zal Hij antwoorden:
Hier ben Ik !

“Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert
en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij,
wanneer gij uw hart voor de hongerige opent
en de mistroostige verzadigt,
dan straalt uw licht in de duisternis,
dan wordt uw nacht als de middag.”

ANTWOORDPSALM            Ps. 112(111), 4-5, 6-7, 8a en 9

Keervers
Voor de rechtvaardigen gaat het licht op in de nacht.

Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.
Goed gaat het de mens die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.

In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.
Voor slechte tijding is hij niet bang,
hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.

Standvastig en zonder vrees zet hij door,
met mildheid deelt hij aan armen uit.
Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen;
zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds.

TWEEDE  LEZING         1 Kor. 2, 1-5

Ik verkondig u het getuigenis van Christus en zijn kruis.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Toen ik u het getuigenis van God kwam verkondigen,
deed ik dat niet
met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid.
Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen
dan die van Jezus Christus en zijn kruis.

Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig.
Het woord dat ik u verkondigde,
had niets te danken aan de overredingskracht van de ‘wijsheid’,
maar het getuigde van de kracht van de Geest:
uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid,
maar op de kracht van God.

Vers voor het evangelie               Joh. 8,12

Alleluia.
Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer.
Wie mij volgt zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE                 Mt. 5, 13-16

Gij zijt het licht der wereld.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Gij zijt het zout der aarde.
“Maar als het zout zijn kracht verliest,
waarmee zal men dan zouten ?
“Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen
en door mensen vertrapt te worden.

“Gij zijt het licht der wereld.
“Een stad kan niet verborgen blijven
als ze boven op een berg ligt.
“Men steekt toch ook niet een lamp aan
om ze onder de korenmaat te zetten,
maar men plaatst ze op de standaard,
zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.

“Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen
opdat zij uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: