http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag -O.-L.-Vrouw van Lourdes

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De tempel van Salomo was zowat het heerlijkste wat een jood zich kon voorstellen. Vandaar ook het trauma bij zijn latere verwoesting. Was God dan niet meer bij zijn volk ? De tekst vandaag geeft een beeld van het theologisch peilen naar de diepe betekenis van de tempel en zijn verhouding tot God: ‘Zoudt Gij, God, werkelijk op aarde wonen ?’ Kan een gebouwde tempel God bevatten ? Is God daar aanwezig midden zijn volk, of is Jahweh zo hoog verheven en zo transcendent, dat de tempel alleen de plaats kan zijn waar zijn Naam woont en waar men zich tot God richt in de hemel, zijn eigenlijke woonstede? De lezing geeft een stukje theologische geschiedenis van het denken over God en het veilig stellen van zijn transcendentie.

 

EERSTE  LEZING             1 Kon.  8, 22-23.27-30
Gij hebt gezegd dat uw naam daar zal wonen
en dat Gij er zult luisteren
naar de smeekbede van uw volk Israël.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die dagen ging Salomo voor het altaar van de Heer staan,
ten aanschouwen van heel de gemeenschap van Israël.
Hij strekte zijn handen uit naar de hemel en zei :
“Heer, God van Israël,
buiten U is er geen god in de hemel daarboven
of hier beneden op aarde,
die zo goedertieren is en zo getrouw
aan het verbond met uw dienaren
die met heel hun hart hun schreden naar U richten.

“Maar zoudt Gij, God, werkelijk op aarde wonen ?
“Zelfs de hemel en de hemel der hemelen
kunnen U niet bevatten !
“Hoe dan deze tempel die ik gebouwd heb ?
“Geef dan acht op de smeekbeden van uw dienaar,
Heer mijn God,
en luister naar zijn roepen
en naar het gebed dat uw dienaar vandaag tot U richt.
“Laat uw ogen dag en nacht waken over deze tempel
en over het heiligdom waarvan Gij gezegd hebt
dat uw naam daar zou wonen,
en luister naar het gebed
dat uw dienaar op deze plaats tot U richt.
“Luister dan naar de smeekbede van uw dienaar
en van uw volk Israël,
die zij op deze plaats tot U zullen richten.
“Ja, Gij zult het horen vanuit de hemel, uw woonstede.
“Luister dan en schenk vergiffenis.”

TUSSENZANG                Ps.  84(83), 3, 4, 5, 10, 11

Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten !

Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen
gaan juichend uit naar U, de God die leeft.

Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
de zwaluwen een nestje voor hun broed ;
voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten,
mijn koning en mijn God !

gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.
God, mijn beschermer, zie omlaag,
zie om naar uw gezalfde.

Voor mij is één dag in uw voorhof beter
dan elders duizend dagen.
veel liever sta ik op de drempel van Gods huis
dan dat ik gast ben in de tent van de zondaars.

ALLELUIA             cf.  Lc. 8,15

Alleluia.
Zalig zij die het Woord Gods dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE          Mc. 7, 1-13
Gij laat het gebod van God varen

en houdt vast aan de overlevering van mensen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Eens kwamen de Farizeeën
en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus te zamen,
en ze zagen dat sommigen van zijn leerlingen met onreine,
dat wil zeggen, ongewassen handen aten.
De Farizeeën immers en al de Joden eten niet
zonder eerst de vingertoppen gewassen te hebben,
daar ze vasthouden aan de overlevering van de voorvaderen ;
komen ze van de markt,
dan eten ze niet voordat zij zich gereinigd hebben ;
zo zijn er nog vele andere dingen
waaraan ze bij overlevering vasthouden :
het afwassen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.

Daarom
stelden de Farizeeën en de schriftgeleerden Jezus de vraag :
“Waarom gedragen uw leerlingen zich niet
volgens de overlevering van de voorvaderen,
maar eten zij met onreine handen ?”
Hij antwoordde hun :
“Hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars geprofeteerd !
“Zo toch staat er geschreven :
Dit volk eert Mij met de lippen
maar hun hart is ver van Mij.
Zij eren Mij, maar zonder zin,
en mensenwet is wat zij leren.
“Gij laat het gebod van God varen
en houdt vast aan de overlevering van mensen :
kruiken en bekers afwassen
en meer van dergelijke dingen doet ge.
“Het is fraai,
– vervolgde Hij –
dat gij het gebod van God buiten werking stelt
om uw overlevering te handhaven !
“Mozes heeft immers gezegd :
eer uw vader en uw moeder, en
Wie zijn vader of moeder vervloekt moet sterven.
“En toch leert gij :
Als iemand tot zijn vader of moeder zegt :
alles waarmee ik u zou kunnen helpen, is Korban,
– dat betekent : offergave –
dan staat ge hem niet meer toe
iets voor zijn vader of moeder te doen.
“Zo maakt ge het woord Gods krachteloos
ten gunste van uw overlevering die gij doorgeeft
“En ge doet meer van dergelijke dingen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: