http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de vijfde week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Wie zoekt niet naar wijsheid ? Naar een oplossing voor moeilijkheden ? Naar een wijs metgezel die raad geeft ? De faam van Salomo wordt hier in een prachtig Oosters verhaal geïllustreerd. Welstand en wijsheid gaan hier samen en de theologische noot ontbreekt niet: vb. de koningin van Seba looft en zegent de God van zo’n wijze koning. Toch is de wijsheid waarvan het evangelie spreekt totaal anders. Niet het uiterlijk vertoon of de praal, niet het uiterlijk gedrag op zichzelf maar alleen het innerlijke is voor Jezus het laatste en bindend criterium.

EERSTE  LEZING                    I Kon. 10,1-10

De koningin van Seba bevond hoe wijs Salomo was.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die dagen was de faam
die de Heer Salomo verleend had
ook doorgedrongen tot de koningin van Seba
en zij wilde hem persoonlijk op de proef stellen met raadsels.
Zij begaf zich naar Jeruzalem
met een zeer grote stoet kamelen,
beladen met reukwerken, zeer veel goud en kostbare stenen.
Toen zij bij Salomo gekomen was,
legde zij hem alles voor wat zij in gedachte had.
Maar Salomo wist het antwoord op al haar vragen ;
niets was voor de koning zo duister
dat hij het antwoord schuldig moest blijven.
Toen de koningin van Seba bevond hoe wijs Salomo was
en zij het paleis zag dat hij had laten bouwen,
de spijzen op zijn tafel,
de hovelingen die mee aanzaten,
de lakeien in hun uniform, de schenkers,
de brandoffers die hij geregeld opdroeg in de tempel van de Heer,
was zij buiten zichzelf van verbazing.
Zij zei tot de koning :
“Het is dus waar wat ik in mijn land gehoord heb
over uw wijsheid en uw ondernemingen.
“Ik heb het niet kunnen geloven,
totdat ik hier kwam en het met eigen ogen zag.
“Heus, men heeft mij nog niet de helft verteld ;
u bezit meer wijsheid en rijkdom dan ik gehoord had.
“Wat een voorrecht voor uw mannen,
wat een voorrecht voor uw dienaren,
dat zij voortdurend voor u staan
en uw woorden van wijsheid mogen horen.
“Gezegend zij de Heer uw God,
die in u zoveel welgevallen heeft gehad
dat Hij u geplaatst heeft op de troon van Israël,
en u in zijn aanhoudende liefde voor Israël
tot koning heeft aangesteld
om recht en gerechtigheid te handhaven.”
Zij gaf de koning honderdtwintig talenten goud,
zeer veel reukwerk en ook kostbare stenen.
Nooit meer is er zo veel reukwerk aangevoerd
als de koningin van Seba toen
aan koning Salomo geschonken heeft.

TUSSENZANG                       Ps. 37(36), 5-6, 30-31, 39-40

De mond van de vrome verkondigt wijsheid.

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe,
verlaat u op Hem, Hij zal er voor zorgen.
Uw eerzaamheid zal als de dageraad stralen,
uw recht als de middagzon.

De mond van de vrome verkondigt wijsheid,
zijn tong spreekt oprechte taal.
De wet van zijn God is in zijn hart,
zijn schreden wankelen niet.

Het heil van de vromen komt van de Heer ;
Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling.
De Heer staat hen bij en bevrijdt hen,
Hij redt die zich tot Hem wenden.

ALLELUIA                Ps. 37,(36), 5-6, 30-31, 39-40

De mond van de vrome verkondigt wijsheid.

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe,
verlaat u op Hem, Hij zal er voor zorgen.
Uw eerzaamheid zal als de dageraad stralen,
uw recht als de middagzon.

De mond van de vrome verkondigt wijsheid,
zijn tong spreekt oprechte taal.
De wet van zijn God is in zijn hart,
zijn schreden wankelen niet.

Het heil van de vromen komt van de Heer ;
Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling.
De Heer staat hen bij en bevrijdt hen,
Hij redt die zich tot Hem wenden.

ALLELUIA                       Mt. 11,25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE                      Mc. 7, 14-23

Wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd riep Jezus het volk weer bij zich en sprak tot hen :
“Luistert allen naar Mij en wilt verstaan :
niets kan de mens bezoedelen
wat van buiten af in hem komt.
“Maar wat uit de mens komt
dat bezoedelt de mens.
“Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.”
Nadat Hij zich van het volk had teruggetrokken
en thuis gekomen was
stelden zijn leerlingen Hem vragen over de gelijkenis.
Hij antwoordde hun :
“Begrijpt ook gij nog zo weinig ?
“Beseft gij dan niet,
dat al wat van buiten af in de mens komt
hem niet kan bezoedelen,
omdat het niet in zijn hart komt maar in zijn buik
en zijn weg vindt in een zekere plaats ?”
Zo verklaarde Hij alle voedsel rein.
“Maar,
– zei Hij –
wat uit de mens komt,
dat bezoedelt de mens.
“Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen
komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord,
echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog,
losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid.
“Al die slechte dingen komen uit het binnenste
en bezoedelen de mens.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: