http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de vijfde week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
In feite wordt in deze lezing de scheuring van het rijk van David theologisch voorbereid. In waarheid zijn deze misstappen van Salomo niet zo maar op het einde van zijn leven voorgekomen, maar ze waren vanaf het begin aanwezig. Het uiteenspatten van dit machtige en glorieuze rijk stelt echter de gelovige jood voor de onontkoombare vraag naar de oorzaak van dit alles. Het gelovige antwoord kan niet anders zijn dan ontrouw aan het Verbond. Er zijn ook historische oorzaken en de bijbel (1 K 12) is zich daar goed van bewust.

EERSTE  LEZING                         I Kon. 11, 4-13

Omdat gij u niet houdt aan mijn verbond,
zal Ik het koninkrijk van u afscheuren,
één stam zal Ik aan uw zoon laten, terwille van David.

Uit het eerste Boek der Koningen

Op zijn oude dag verleidden de vrouwen Salomo
tot het dienen van andere goden ;
hij was de Heer zijn God
niet meer zo met hart en ziel toegedaan
als zijn vader David.
Salomo vereerde Astoret, de godin van de Sidoniërs,
en Milkom, de gruwel van de Ammonieten ;
hij deed wat de Heer mishaagde
en diende Hem niet zo trouw als zijn vader David.
Zo liet Salomo in de berg ten oosten van Jeruzalem
een offerhoogte bouwen voor Kemos, de gruwel van Moab,
en voor Molek, de gruwel van de Ammonieten.
Hetzelfde deed hij voor al zijn buitenlandse vrouwen
die voor haar goden wierook wilden branden en offers brengen.
Toen werd de Heer, de God van Israël, vertoornd op Salomo,
omdat hij zich van Hem had afgekeerd,
nadat Hij hem tweemaal was verschenen.
De Heer had hem uitdrukkelijk verboden andere goden te vereren,
maar Salomo had zich niet gehouden
aan het verbod van de Heer.
Daarom zei de Heer tot hem :
“Omdat het met u zo gesteld is
en gij u niet houdt aan mijn verbond
of aan de wetten die Ik u heb opgelegd,
zal Ik het koninkrijk van u afscheuren
en het geven aan een van uw knechten.
“Maar terwille van uw vader David
zal Ik dit niet tijdens uw leven doen ;
Ik zal het losscheuren uit de hand van uw zoon.
“Toch zal Ik niet het hele koninkrijk losscheuren :
één stam zal Ik aan uw zoon laten,
terwille van David, mijn dienaar,
en van Jeruzalem, de stad die Ik uitverkoren heb.”

TUSSENZANG             Ps. 106(105), 3-4, 35-36, 37, 40

Vergeet mij niet , Heer, die uw volk welgezind zijt.

Gelukkig zijn zij die de voorschriften des Heren volgen,
zich goed gedragen te allen tijd.
Vergeet mij niet, Heer, die uw volk welgezind zijt,
en daal tot mij af met uw hulp.

Uw volk mengde zich onder de heidenen
en nam hun slechte gewoonten over.
Zij bogen de knie voor hun godenbeelden,
die werden hen tot een valstrik.

Hun eigen zonen offerden zij,
hun dochters aan de demonen.
Daarom werd de Heer vertoornd op zijn volk
en walgde Hij van zijn erfdeel.

ALLELUIA                       Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                      Mc. 7, 24-30

De honden onder tafel eten van de kruimels van de kinderen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd
trok Jezus naar de streek van Tyrus en Sidon.
Hij ging er een huis binnen
en wilde niet dat iemand het te weten kwam,
maar Hij kon niet onopgemerkt blijven.
Een vrouw
wier dochtertje door een onreine geest was bezeten,
kwam dan ook, zodra ze van Hem gehoord had naderbij
en wierp zich aan zijn voeten.
De vrouw was een Helleense van Syrofenicische afkomst.
Zij vroeg Hem de duivel uit haar dochter uit te drijven.
Jezus sprak tot haar :
“Laat eerst de kinderen verzadigd worden.
“Want het is niet goed
het brood dat voor de kinderen bestemd is
aan de honden te geven.”
Maar zij had een antwoord en zei Hem :
“Jawel, Heer.
“De honden onder tafel
eten immers van de kruimels van de kinderen.”
Toen sprak Hij tot haar :
“Omdat ge dit zegt,
ga heen,
de duivel heeft uw dochter verlaten.”
Zij keerde naar huis terug,
trof haar kind te bed
en bevond dat de duivel was heengegaan.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: