http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de vijfde week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Politieke en religieuze centralisatie waren onder David en Salomon hand in hand gegaan. Het is nu vanzelfsprekend dat de politieke scheuring ook zal leiden tot religieuze verwarring, en zo tot afgoderij. Wij mogen niet vergeten dat dit helemaal geen nieuw gegeven was. Er was een sterke tegenstroom aanwezig die een einde wilde maken aan het optrekken van het volk naar de tempel van de Heer in Jeruzalem. De oude heiligdommen en offerplaatsen waren niet allemaal totaal verdwenen. In de Bijbel breekt nu een nieuwe periode aan waarin zij weer officieel erkend zullen worden.

EERSTE  LEZING            I Kon. 12, 26-32 ; 13, 33-34

Jeroboam liet twee gouden stierebeelden maken.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die dagen dacht Jerobeam bij zichzelf :
Tenslotte zal mijn koninkrijk
toch weer aan het huis van David komen.
Als dit volk naar Jeruzalem blijft trekken
om offers op te dragen in de tempel van de Heer,
zullen zij zich weer gaan hechten aan Rehabeam,
de koning van Juda, hun heer.
Na rijp beraad liet de koning twee gouden stierebeelden maken
en zei tot het volk :
“Gij zijt nu lang genoeg opgegaan naar Jeruzalem ;
dit, Israëlieten, zijn de goden
die u uit Egypte hebben geleid.”
Het ene beeld stelde hij op te Betel
en het andere plaatste hij in Dan.
Dit bracht de Israëlieten tot zonde.
Het volk geleiddde het tweede beeld naar Dan.
Ook bouwde Jerobeam offerhoogten
en stelde hij uit het gewone volk priesters aan,
die niet tot de stam Levi behoorden.
Verder voerde Jerobeam
op de vijftiende dag van de achtste maand
een feest in dat geleek op het feest dat in Juda bestond.
Bij die gelegenheid besteeg hij het altaar
dat hij in Betel had laten maken,
om te offeren voor de stierebeelden
die hij vervaardigd had.
En in Betel installeerde hij de priesters
van de offerhoogten die hij gebouwd had.

Ondanks de woorden van de profeet
bekeerde Jerobeam zich niet van zijn wangedrag.
Integendeel, hij stelde uit het gewone volk
priesters voor de offerhoogten aan ;
al wie maar wilde wijdde hij tot priester van een offerhoogte.
Hierin bestond de zonde van het huis van Jerobeam
en dit was de reden
waarom zijn koninkrijk vernietigd
en van de aardbodem verdelgd zou worden.

TUSSENZANG          Ps. 106(105), 6-7a, 19-20, 21-22

Vergeet mij niet, Heer, die uw volk welgezind zijt.

Wij hebben gezondigd zoals onze vaderen,
ontucht bedreven en kwaad gedaan.
Want onze vaderen in Egypte
vergaten de wonderen die Gij deedt.

Zij maakten een heilig kalf bij de Horeb
en wierpen zich neer voor een gietsel van goud.
Hun Glorie ruilden zij tegen een afgod,
het beeld van een grasetend rund.

Zij waren vergeten dat God hen gered had,
Hij die in Egypte zijn macht had getoond ;
die wonderdaden verricht had in Cham
en bij de Rietzee verbazende dingen.

ALLELUIA                           Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

EVANGELIE                    Mc. 8, 1-10

De mensen aten tot ze verzadigd waren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Toen er in die tijd weer eens veel mensen bijeen waren
en zij niet te eten hadden,
riep Jezus zijn leerlingen bij zich en sprak tot hen :
“Ik heb medelijden met deze mensen,
omdat zij al drie dagen bij Mij blijven
zodat ze nu zonder voedsel zijn.
“Wanneer Ik hen zonder eten naar huis laat gaan
zullen zij onderweg bezwijken ;
sommigen van hen zijn van ver gekomen.”
Zijn leerlingen antwoordden Hem :
” Waar kan iemand hier, op een zo eenzame plaats
brood vandaan halen om hen te verzadigen ?”
Hij vroeg hun : “Hoeveel broden hebt ge dan ?”
“Zeven”, antwoordden zij.
Hij gelastte het volk op de grond te gaan zitten.
Toen nam Hij de zeven broden,
en na het dankgebed brak Hij ze
en gaf ze aan zijn leerlingen om ze voor te zetten aan het volk ;
en dat deden ze.
Ze hadden ook nog wat visjes :
na de zegen er over uitgesproken te hebben, zei Hij
dat ze ook die moesten voorzetten.

De mensen aten tot ze verzadigd waren
en aan de overgebleven brokken haalde men zeven manden op.
Er waren ongeveer vierduizend personen.
Toen zond Hij hen naar huis.

Terstond ging Hij met zijn leerlingen scheep
en kwam in de streek van Dalmanúta.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: