http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – Zeven HH. Stichters van de Servietenorde

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De brief van Jakobus behoort tot de wijsheidsliteratuur. Ook al zijn de gedachten zeer los aan elkaar geregen, ze zijn toch verrassend rijk en levendig geformuleerd. De schrijver moet een begaafd man zijn geweest. Hij richt zijn brief aan de twaalf stammen in de verstrooiing. De verstrooiing of diaspora, dat zijn de verspreide joden buiten Palestina. Zo kon de brief ook wel bedoeld zijn voor alle joden in de diaspora, die tot het christendom waren overgegaan.

EERSTE  LEZING                              Jak. 1, 1-11

Gij weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid
voortbrengt, zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt.

Begin van de brief van de heilige apostel Jakobus

Jakobus,
dienstknecht van God en de Heer Jezus Christus,
groet de twaalf stammen in de Verstrooiing.

Broeders en zusters,
acht uzelf heel gelukkig,
wanneer u allerlei beproevingen overkomen,
want gij weet
dat zulk een beproeving van uw geloof,
standvastigheid voortbrengt;
en de standvastigheid moet zich te volle verwerkelijken,
zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt
en in niets te kort schiet.
Schiet iemand van u te kort in wijsheid
dan moet hij haar vragen aan God
en zij zal hem gegeven worden,
want God geeft aan allen
zonder voorbehoud en zonder verwijt.
Maar hij moet wel bidden met vertrouwen,
zonder te weifelen.
Wie weifelt lijkt op de golven van de zee
die door de wind heen en weer geslingerd worden.
Zo iemand,
innerlijk verdeeld als hij is en ongestadig in heel zijn gedrag,
moet niet menen dat hij iets van de Heer zal verkrijgen.
De arme christen moet trots zijn op zijn hoge stand
en de rijke op zijn geringheid !
Want de rijke zal vergaan als een bloem in het gras.
De zon komt op met haar verzengende hitte;
zij doet het gras verdorren,
de bloem valt af
en heel haar luister is verdwenen.
Zo vergaat het ook de rijke :
midden in zijn ondernemingen zal hij verwelken.

TUSSENZANG               Ps. 119(118), 67-68, 71-72, 75-76

Door uw barmhartigheid, Heer, moge ik leven.

Voordat ik vernederd werd, was ik in dwaling,
maar nu houd ik aan uw uitspraken vast.
Goedgunstig zijt Gij en goed zijn uw daden ;
laat mij slechts weten wat Gij beschikt.

De kwelling was mij een weldaad :
zo leerde ik wat Gij beschikt.
De wet uit uw mond is mij meer waard
dan schatten van zilver en goud.

Rechtvaardig is wat Gij bepaalt, Heer, ik weet het,
Gij hebt mij terecht gestraft ;
maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten,
zoals Gij uw dienaar eens hebt beloofd.

ALLELUIA             cf. Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het Woord Gods dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren,
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                        Mc. 8, 11-13

Wat verlangt dit geslacht toch een teken ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd daagden de Farizeeën op
en begonnen met Jezus te redetwisten.
Om Hem op de proef te stellen
verlangden ze van Hem een teken uit de hemel.
Hij slaakte een zucht uit het diepste van zijn hart en zei :
“Wat verlangt dit geslacht toch een teken ?
“Voorwaar, Ik zeg u :
in geen geval zal aan dit geslacht een teken gegeven worden.”
Hij liet hen staan, stapte weer in de boot
en keerde naar de overkant terug.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: