http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Bernadette Soubirous, mgd.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De lezers van de brief van Jakobus schijnen meer nood te hebben aan opwekking dan aan waarschuwing tegen bepaalde vormen van (charismatisch) enthousiasme, zoals bijvoorbeeld bij de Korintiërs. ‘Standhouden’ lijkt hier de boodschap en ‘de proef doorstaan’. Als je dat niet kunt, verwijt het dan God niet, maar jezelf: de onvolkomenheid van de mens maakt hem zwak en klein. Dit zijn de nuchtere opmerkingen van de auteur: zij moeten wellicht gericht geweest zijn tot de christenen van de tweede generatie, die nood hadden aan bevestiging en niet meer uitkeken naar een nakend wereldeinde.

EERSTE LEZING                          Jak. 1, 12-18

God brengt niemand in verzoeking.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Zalig de mens die standhoudt in de beproeving.
Heeft hij de toets doorstaan,
dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen
die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.
Niemand mag zeggen als hij bekoord wordt :
“Ik word door Gods toedoen bekoord.”
God brengt niemand in verzoeking,
zo min als Hijzelf door het kwade kan worden bekoord.
Wordt iemand bekoord,
dan is het altijd
door het trekken en lokken van zijn eigen begeerte.
Daarna, als de begeerte bevrucht is,
baart zij de zonde
en de zonde, eenmaal volgroeid, baart de dood.
Geliefde broeders en zusters,
laat u niet misleiden :
elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven,
van de Vader der hemellichten,
bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.
Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken
door het woord der waarheid,
zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.

TUSSENZANG                Ps. 94(93), 12-13a, 14-15, 18-19

Gelukkig de man die Gij wijsheid geeft, Heer.

Gelukkig de man die Gij wijsheid geeft, Heer,
die Gij in uw wet onderwijst.
Na kwade dagen geeft Gij hem rust.

Want nooit zal de Heer zijn volk verstoten,
zijn erfdeel geeft Hij niet op.
Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen
en alle rechtvaardigen vallen het bij.

Wanneer ik reeds denk : nu struikel ik zeker,
dan houdt uw genade, Heer, mij overeind.
Wanneer in mijn hart de zorgen drukken
dan beurt uw vertroosting mij op.

ALLELUIA                             Joh. 6, 64b, 69b

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia

EVANGELIE                  Mc.  8, 14-21

Wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën
en het zuurdeeg van Herodes !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd hadden de leerlingen vergeten brood mee te nemen
zodat zij niet meer dan één brood bij zich in de boot hadden.
Toen gaf Jezus hun deze waarschuwing :
“Let op,
wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën
en het zuurdeeg van Herodes !”
Zij spraken daarover onder elkaar :
“Dat zegt Hij omdat we geen brood hebben.”
Maar Hij bemerkte het en sprak :
“Wat bespreekt ge daar onderling ?
“Dat Ik dit gezegd heb, omdat ge geen brood hebt ?
“Begrijpt en verstaat ge het dan nog niet ?
“Is uw geest dan zo verblind ?
“Ge hebt toch ogen : ziet ge dan niets ?
“Ge hebt toch oren : hoort ge dan niets ?
“En herinnert ge u niet
hoeveel korven vol brokken gij hebt opgehaald
toen Ik voor de vijfduizend die vijf broden heb gebroken ?”
Zij antwoordden Hem :
“Twaalf.”
“En hoeveel manden vol brokken hebt gij opgehaald,
toen met die zeven voor vierduizend ?”
En zij antwoordden :
“Zeven.”
Daarop zei Hij hun :
“Begrijpt ge het dan nog niet ?”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: