http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag zesde week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De lezing vandaag legt veel nadruk op het verschil tussen spreken en doen, tussen luisteren en ook uitvoeren, horen en volbrengen. Het is de taal van een man die beroep doet op elementair gezond verstand. Zijn taal is ook volks, zie zijn beschouwingen over de spiegel en over de tong. Toch zijn de zuiver evangelische accenten aanwezig: de aandacht voor kleinen, weduwen en wezen, de volmaakte wet als wet van de vrijheid en de afkeer voor de boosheid van de wereld.

EERSTE  LEZING           Jak. 1, 19-27
Weest uitvoerders van het woord,
en niet alleen toehoorders.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Weet dit wel, geliefde broeders en zusters :
ieder mens moet vlug zijn om te luisteren
maar langzaam om te spreken,
langzaam ook om toornig te worden ;
want de toorn van een man
leidt niet tot gerechtigheid voor God.
Verwijdert daarom elke smet,
elk restant van slechtheid,
en neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan
dat in u werd geplant
en de kracht bezit uw zielen te redden.
Weest uitvoerders van het woord
en niet alleen toehoorders ;
dan zoudt gij uzelf bedriegen.
Wie het woord hoort maar niet volbrengt, lijkt op iemand
die het gelaat waarmee hij geboren is in een spiegel beschouwt.
Nauwelijks heeft hij zich bekeken
of hij gaat heen en is vergeten hoe hij er uitzag.
Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet,
de wet van de vrijheid
en daarbij blijft,
niet als een vergeetachtig toehoorder
maar als een uitvoerder metterdaad,
die zal zalig zijn door zijn doen.
Als iemand meent vroom te zijn
terwijl hij zijn tong niet beteugelt maar zijn hart misleidt,
dan is zijn vroomheid waardeloos.
Zuivere en onbevlekte vroomheid
in de ogen van onze God en Vader is dit :
wezen en weduwen opzoeken in hun nood
en zichzelf vrijwaren voor de besmetting van de wereld.

TUSSENZANG               Ps. 15(14), 2-3ab, 3cd-4ab, 5

Heer, wie mag te gast zijn in uw tent,
wie mag op uw heilige berg verblijven ?

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
in zijn hart geen boze plannen koestert,
geen bedrog pleegt met zijn tong.

Wie zijn evenmens geen schade doet
en zijn buren niet te schande zet ;
wie de boosdoener veracht,
maar de dienaars van de Heer in ere houdt.

Wie zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt
zal niet wankelen in eeuwigheid.

ALLELUIA                Joh.  8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer ;
wie Mij volgt zal levenslicht bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE              8, 22-26
De blinde was zo volkomen genezen dat hij alles duidelijk zag.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Betsaïda.
Daar bracht men een blinde bij Hem
en smeekte Hem die te willen aanraken.
Jezus nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp.
Daar deed Hij speeksel op zijn ogen,
legde hem de handen op en vroeg hem :
“Kunt ge al iets zien?”
Hij keek en hij antwoordde :
“Ik zie mensen, want ik zie ze lopen,
maar ze lijken op bomen;”
Daarna legde Jezus nog eens de handen op zijn ogen.
Nu zag hij scherp en was zo volkomen genezen
dat hij alles duidelijk zag.
Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing :
“Ga zelfs het dorp niet in.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: