http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag zesde week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Met de lezing van vandaag zitten we in de kern van Jezus’ boodschap. Vanuit leerstellig standpunt wordt Jezus Christus de heer(kyrios) der heerlijkheid genoemd – de hoogste titel die Hem kan gegeven worden. Verder is er de aandacht voor de arme: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’. Deze tekst komt dan wel uit Leviticus, maar wordt door Jezus verbonden met het eerste gebod: god beminnen boven alles.

EERSTE  LEZING         Jak. 2, 1-9
Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren ?
Maar gij hebt de arme veracht.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Gij die gelooft in Jezus Christus,
de Heer der heerlijkheid,
verbindt dit geloof toch niet met partijdigheid en vleierij !
Ik bedoel dit :
veronderstel, er treedt in uw samenkomst een man binnen,
keurig gekleed en met gouden ringen aan zijn vingers,
en tegelijkertijd komt er een arme aan in schamele kleren ;
als gij nu opziet tegen de rijkgeklede man
en hem een ereplaats aanbiedt,
terwijl ge tegen de arme zegt :
“Blijf daar maar staan”, of:
“Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank”,
maakt ge u dan niet schuldig
aan een kwaadaardig soort discriminatie ?
Luistert, lieve broeders en zusters :
God heeft de armen naar de wereld uitverkoren
om rijk te zijn in het geloof,
om erfgenaam te zijn van het koninkrijk
dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.
Maar gij hebt de arme veracht.
Zijn het niet de rijken
die u onderdrukken en u voor de rechtbank slepen ?
Zijn zij het niet
die de schone naam lasteren welke over u is aangeroepen ?
Als gij evenwel de koninklijke wet vervult
volgens het woord van de Schrift :
“Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”,
is alles in orde.
Maar als ge partijdig handelt
doet gij zonde
en veroordeelt de wet u als overtreders.

TUSSENZANG                  Ps. 34(33), 2-3,4-5,6-7

Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te zamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

ALLELUIA                Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE         Mc. 8, 27-33
Gij zijt de Christus.
De Mensenzoon zal veel moeten lijden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd trok jezus met zijn leerlingen
naar de dorpen rond Caesarea van Filippus.
Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag :
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben ?”
Zij antwoordden Hem :
“Johannes de Doper ;
anderen zeggen Elia
en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt.”
Daarop stelde Hij hun de vraag :
“Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”
Petrus antwoordde :
“Gij zijt de Christus.”
Maar Hij verbood hun nadrukkelijk
iemand hierover te spreken.
Daarop begon Hij hun te leren
dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden
en door de oudsten,
de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden,
maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht
drie dagen later zou verrijzen.
Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid.
Toen nam Petrus Jezus terzijde
en begon Hem ernstig daarover te onderhouden.
Maar zich omkerend keek Jezus naar zijn leerlingen
en voegde Petrus op strenge toon toe :
“Ga weg,satan,
terug !
“Want gij laat u leiden door menselijke overwegingen
en niet door wat God wil.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: