Vrijdag – H. Petrus Damiani, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het lijkt in deze lezing alsof Jakobus het opneemt tegen Paulus. Inhoudelijk is dit niet zo. Ook Paulus aanvaardt (onder meer in de Romeinenbrief) dat een levendig geloof spontaan moet uitlopen op goede werken, als een antwoord aan God. Paulus heeft nooit een geloof zonder werken gepredikt: deze zijn het gevolg, en niet de reden van onze rechtvaardiging.

EERSTE LEZING              Jak. 2, 14-24.26
Zoals het lichaam dood is zonder ziel,
zo is het geloof dood zonder de daad.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Wat baat het een mens
te beweren dat hij geloof heeft
als hij geen daden kan laten zien ?
Kan zo’n geloof hem soms redden ?
Stel dat een broeder of een zuster geen kleren heeft
en niets om te eten,
en iemand van u zou zeggen :
“Geluk ermee !
“Hou u warm en eet maar goed”,
en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien –
wat heeft dat voor zin ?
Zo is ook het geloof,
op zichzelf genomen,
zonder zich in daden te uiten dood.
Misschien zal iemand zeggen :
“Gij hebt de daad
en ik heb het geloof.”
Dan antwoord ik :
“Bewijs me eerst
dat ge geloof hebt als ge geen daden kunt tonen ;
dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.”
Gij gelooft dat er één God is ?
Uitstekend,
ook de boze geesten geloven dat en sidderen !
Gij dwaas,
wilt ge het bewijs dat het geloof zonder de daad waardeloos is ?
Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd om zijn daden,
omdat hij zijn zoon Isaäk op het altaar ten offer bracht ?
Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte
en eerst door zijn daden volkomen werd.
Zo ging het woord van de Schrift in vervulling
dat luidt :
“Abraham geloofde God
en het werd hem als gerechtigheid aangerekend ;
en hij werd Gods vriend genoemd.”
Het is duidelijk dat een mens wordt gerechtvaardigd door daden
en niet alleen door geloof.
Zoals het lichaam dood is zonder de ziel,
zo is het geloof dood zonder de daad.

TUSSENZANG                 Ps. 112(111), 1-2, 3-4, 5-6

Gelukkig de man die vreugde vindt
in de geboden des heren.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Welvaart en rijkdom sieren zijn huis,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.

Goed gaat het de man die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.

ALLELUIA          Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

EVANGELIE              Mc. 8, 34 -9, 1
Wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie
zal het redden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd
liet Jezus behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich komen,
en sprak tot hen :
“Wie mijn volgeling wil zijn
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.
“Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie
zal het redden.
“Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen
als dit ten koste gaat van eigen leven ?
“Wat toch zou een mens in ruil kunnen geven voor zijn leven ?
“Als iemand zich schaamt over Mij en mijn woorden
ten overstaan van dit overspelig en zondig geslacht,
zal ook de Mensenzoon zich over hem schamen,
wanneer Hij vergezeld van de heilige engelen,
komt in de heerlijkheid van zijn Vader.”
En verder sprak Hij tot hen :
“Voorwaar, Ik zeg u :
onder de hier aanwezigen zijn er
die de dood niet zullen ervaren,
voordat zij zien dat het Rijk Gods is gekomen in kracht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: