Zaterdag – Cathedra van de H. Apostel Petrus

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

In de meeste godsdiensten kiest men zelf een leermeester. Bij Jezus is het andersom. Hij neemt als medewerkers wie Hij wil: onder de vele leerlingen die ingaan op zijn verkondiging, vraagt Hij een aantal van hen om hun gewone bezigheden te verlaten, Hem onvoorwaardelijk te volgen, en de Blijde Boodschap door te geven wanneer Hij gestorven zal zijn. Binnen die groep worden de twaalf met een bijzondere zending gelast, en krijgt Petrus de opdracht zijn broeders in het geloof te bevestigen. De plaats van Petrus en zijn opvolgers in de Kerk is die van de dienaar, die, zoals Jezus, de minste van allen wil zijn. Dat dienstwerk sluit een speciale binding met Christus in. Die moet zo sterk zijn, dat de gezondene een echt getuige wordt. Alleen zo kan waar worden wat Jezus aan zijn leerlingen zei: ‘Wie naar u luistert, luistert naar mij’.

EERSTE  LEZING                     I Petr. 5, 1-4

Oudste en getuige van het lijden van Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

De oudsten onder u, vermaan ik,
– oudste evenals zij en getuige van het lijden van Christus,
tevens deelgenoot van de heerlijkheid
die geopenbaard zal worden –
weidt de kudde van God waarvan gij de herders zijt ;
hoedt haar zoals God het wil :
van harte en niet uit dwang,
met toewijding en niet uit winstbejag.
Speel niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd,
maar toon u een voorbeeld voor de kudde.
Dan zult ge, als de opperherder verschijnt,
de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen.

TUSSENZANG                  Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort ;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.

Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergenis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

VERS VOOR HET EVANGELIE                 Mt. 16, 13-19

(Alleluia)
Gij zijt Petrus ;
en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
(Alleluia)

EVANGELIE                 Mt. 16, 13-19

Gij zijt Petrus, en Ik zal u de sleutels geven
van het Rijk der hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd,
toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was,
stelde Hij zijn leerlingen deze vraag :
“Wie is
volgens de opvatting van de mensen,
de Mensenzoon ?”
Zij antwoordden :
“Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de profeten.”
“Maar gij – sprak Hij tot hen –
wie zegt gij dat Ik ben ?”
Simon Petrus antwoordde :
“Gij zijt de Christus,
de Zoon van de levende God.”
Jezus hernam :
“Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard
maar mijn Vader die in de hemel is.
“Op mijn beurt zeg Ik u :
Gij zijt Petrus ;
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
“Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen
en wat gij zult binden op aarde,
zal ook in de hemel gebonden zijn
en wat gij zult ontbinden op aarde,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: