http://kerkengeloof.wordpress.com

Zevende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
De Heer vraagt ons heilig te zijn zoals Hij zelf heilig is.
Wat kan dat betekenen?
Wij kunnen slechts proberen te zijn zoals zijn Zoon Jezus,
die ons toont hoe God is:
barmhartig en vergevensgezind.
Om die grote barmhartigheid willen wij God hier danken.
En aan deze barmhartigheid vertrouwen wij onszelf
en alle mensen toe.

EERSTE  LEZING                Lev. 19, 1-2.17-18
Bemin uw naaste als uzelf.

Uit het boek Leviticus

De Heer sprak tot Mozes:

“Zeg tot heel de gemeenschap van de Israëlieten :
Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig.

“Wees niet haatdragend tegen uw broeder.
“Wijs elkaar terecht :
dan maakt ge u niet schuldig aan de zonde van een ander.
“Neem geen wraak op een volksgenoot
en koester geen wrok tegen hem.
“Bemin uw naaste als uzelf.
“Ik ben de Heer.”

Antwoordpsalm            Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 8 en 10, 12-13

Keervers
De Heer is barmhartig en welgezind.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.

Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.
Zozeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief.

TWEEDE LEZING            Kor. 3, 16-23
Alles is van u, maar gij zijt van Christus en Christus is van God.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt
en dat de Geest van God in u woont ?
Als iemand de tempel van God te gronde richt,
zal God hem te gronde richten.
Want de tempel van God is heilig,
en die tempel zijt gij.

Laat niemand zichzelf iets wijs maken.
Als iemand onder u wijs meent te zijn
– wijs namelijk volgens de normen
van deze tijd die voorbij gaat –
dan moet hij dwaas worden
om de ware wijsheid te leren.
De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.
Er staat immers geschreven :
“Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid”,
en elders :
“De Heer kent de gedachten van de wijzen.
“Hij weet hoe waardeloos ze zijn.”

Laat daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen.
Want alles is het uwe,
of het nu Paulus is of Apollos of Kefas,
wereld, leven of dood,
heden of toekomst,
alles is van u,
maar gij zijt van Christus,
en Christus is van God.

Vers voor het evangelie        1 Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van Christus bewaart,
in hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

EVANGELIE              Mt. 5, 38-48
Bemint uw vijanden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Gij hebt gehoord dat er gezegd is :
Oog om oog, tand om tand.
“Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht,
maar als iemand u op de rechterwang slaat,
keer hem dan ook de andere toe.
“Als iemand u voor het gerecht wil dagen
en uw onderkleed afnemen,
laat hem dan ook het bovenkleed.
“Als iemand u vordert één mijl met hem te gaan,
ga er twee met hem.
“Geeft aan wie u vraagt,
en wendt u niet af als iemand van u lenen wil.

“Gij hebt gehoord dat er gezegd is :
Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.
“Maar Ik zeg u :
Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden
en het laat regenen
over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

“Want als gij bemint die u beminnen,
wat voor recht op loon hebt gij dan ?
“Doen de tollenaars niet hetzelfde ?
“En als gij alleen uw broeders groet,
wat voor buitengewoons doet gij dan ?
“Doen de heidenen dat ook niet ?
“Weest dus volmaakt,
zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: