http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag zevende week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Consequent zijn is een van de hoofdthema’s bij Jakobus. Zeggen en doen; luisteren en handelen; spreken en volbrengen. Ook hier komt dat terug : wat je pretendeert ‘waar te maken’ in je levenswandel. Als iets werkelijk van God komt, dan moet dat blijken uit de manier waarop je in het leven staat, waarop je handelt en spreekt. Zo niet is het gewoon ijdelheid en grootspraak. Zijn opsomming van zachte waarden is radicaal evangelisch en wordt beëindigd met die mooie spreuk : gerechtigheid is een vrucht van de vrede.

EERSTE  LEZING               Jak. 3, 13-18
Als ge in uw hart bittere naijver koestert,
laat dan uw grootspraak.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Als iemand onder u voor wijs en verstandig wil doorgaan,
moet hij deze pretentie waar maken
door een voortreffelijke levenswandel,
door daden van wijsheid en zachtmoedigheid.
Maar als ge in uw hart bittere naijver en eerzucht koestert,
laat dan die grootspraak achterwege
die in strijd is met de waarheid.
Dié wijsheid komt niet van boven,
ze is aards,
ongeneeslijk, ja duivels.
Want waar naijver en eerzucht heersen,
daar treft men ook onrust aan
en allerlei minderwaardige praktijken.
De wijsheid van omhoog is vóór alles rein,
maar ook vredelievend, vriendelijk,
altijd voor rede vatbaar,
rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden,
onpartijdig en oprecht.
Gerechtigheid is een vrucht van de vrede
en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.

TUSSENZANG             Ps. 19,(18), 8, 9, 10, 15

Rechtmatig zijn de bevelen des Heren.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

Laat al mijn spreken en denken
voor U aanvaardbaar zijn, Heer,
voor U, mijn rots en verlosser.

ALLELUIA               Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer ;
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE           Mc. 9, 14-29
Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Toe Jezus, na de gedaanteverandering op de berg,
weer bij de leerlingen kwam
zag Hij een grote menigte om hen heen staan,
waaronder ook schriftgeleerden
die met de leerlingen redetwistten.
Zodra al die mensen Hem opmerkten
waren ze verrast en liepen Hem tegemoet om Hem te begroeten.
Hij vroeg hun :
“Waarom twist ge met hen ?”
Een uit de menigte gaf Hem ten antwoord :
“Meester, ik heb mijn zoon naar U toe gebracht
omdat hij in de macht is van een stomme geest.
“En waar deze hem overweldigt
werpt hij hem tegen de grond
en de jongen krijgt het schuim op de lippen,
knarsetandt en wordt helemaal stijf.
“Nu heb ik uw leerlingen gevraagd hem uit te drijven
maar die hadden er de kracht niet toe.”
Jezus gaf ten antwoord :
“O ongelovig geslacht,
hoe lang moet Ik nog bij u zijn,
hoe lang nog u verdragen ?
“Brengt de jongen bij Mij.”
Ze brachten hem naderbij,
maar zodra de geest Jezus zag
liet hij de jongen stuipen krijgen ;
deze viel neer en rolde over de grond
met schuim op de lippen.
Jezus vroeg aan de vader :
“Hoe lang heeft hij dit al ?”
Deze antwoordde :
“Van zijn kinderjaren af.
“De geest heeft hem ook al dikwijls
in het vuur en in het water geworpen om hem te doden.
“Maar als Gij iets kunt doen,
heb dan medelijden en help ons.”
Jezus antwoordde hem :
“Wat dat kunnen betreft : alles kan voor wie gelooft.”
Ogenblikkelijk riep de vader van de jongen uit :
“Ik geloof,
kom mijn ongeloof te hulp !”
Toe Jezus zag dat de mensen te hoop liepen
gebood Hij op strenge toon aan de onreine geest :
“Stomme en dove geest,
Ik gelast je,
ga uit hem weg en kom nooit meer in hem terug.”
Onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen
ging hij uit hem weg ;
de jongen zag er uit als een lijk
zodat de meesten dachten dat hij dood was.
Maar Jezus vatte hem bij de hand en richtte hem op ;
en hij kwam overeind.
Toen Jezus thuis gekomen was
en zijn leerlingen met Hem alleen waren, vroegen zij :
“Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven ?”
Hij antwoordde hun :
“Dit soort kan door niets anders uitgedreven worden
dan door bidden en vasten.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: