http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag Eerste week in de veertigdagentijd

Overweging
Jesaja leerde ons vanaf het begin dat vasten geen individuele zaak is. Vasten is gericht op de medemens, op de gemeenschap. De liturgie houdt ons vandaag een aantal belangrijke houdingen voor, die de relatie met de naaste bepalen. Merkwaardig is hoe deze geboden in de eerste lezing op God zelf gefundeerd worden en niet op overweging van het verstand: ‘Ik ben de Heer’: God wil dat we liefde en aandacht hebben voor onze naaste.In het evangelie gaat Jezus nog verder. Hij fundeert niet alleen de welwillende houding tot de naaste. Hij identificeert zich met de naaste, vooral met de meest kwetsbare: “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten, hebt ge voor Mij gedaan”.

EERSTE  LEZING                 Lev. 19, 1-2. 11-18
Spreek rechtvaardig recht over uw volksgenoten.

Uit het Boek Leviticus

De Heer sprak tot Mozes :
“Zeg tot heel de gemeenschap van de Israëlieten :
Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig.
“Gij moogt elkaar niet bestelen, niet beliegen en niet bedriegen.
“Ge moogt mijn naam niet gebruiken voor meineed,
want dan ontwijdt ge de naam van uw God.
“Ik ben de Heer.
“Gij moogt uw naaste niet uitbuiten en hem in niets te kort doen.
“Wat een dagloner verdient
moogt ge niet vasthouden tot de volgende morgen.
“Gij moogt een dove niet vervloeken
en een blinde niets in de weg leggen,
waarover hij struikelen kan.
“Ge moet ontzag hebben voor uw God.
“Ik ben de Heer.
“Wees niet partijdig bij het rechtspreken :
begunstig de arme niet en zie de rijke niet naar de ogen.
“Spreek rechtvaardig recht over uw volksgenoten.
“Strooi geen lasterpraat rond over elkaar
en sta uw naaste niet naar het leven.
“Ik ben de Heer.
“Wees niet haatdragend tegen uw broeder.
“Wijst elkaar terecht :
dan maakt ge u niet schuldig aan de zonde van een ander.
“Neem geen wraak op een volksgenoot
en koester geen wrok tegen hem.
“Bemin uw naaste als uzelf.
“Ik ben de Heer.”

TUSSENZANG            Ps. 19(18), 8, 9, 10, 15

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven (Joh. 6,64b)

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.

Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.

Laat al mijn spreken en denken
voor U aanvaardbaar zijn, Heer,
voor U, mijn rots en verlosser.

VERS VOOR HET EVANGELIE              II Kor. 6, 2b

Nu is het de gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.

EVANGELIE             Mt. 25, 31-46
Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn  broeders
hebt gij voor Mij gedaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid
en vergezeld van alle engelen,
dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie.
“Alle volken zullen vóór Hem bijeengebracht worden
en Hij zal ze in twee groepen scheiden,
zoals de herder een scheiding maakt
tussen schapen en bokken.
“De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand
maar de bokken aan zijn linker.
“Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen :
Komt, gezegenden van mijn Vader,
en ontvangt het Rijk
dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.
“Want Ik had honger, en gij hebt Mij te eten gegeven,
Ik had dorst, en gij hebt Mij te drinken gegeven,
Ik was vreemdeling, en gij hebt Mij opgenomen,
Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed,
Ik was ziek, en gij hebt Mij bezocht,
Ik was in de gevangenis, en gij hebt Mij bezocht.
“Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen :
Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien
en U te eten gegeven,
of dorstig en U te drinken gegeven ?
“En wanneer zagen wij U als vreemdeling
en hebben U opgenomen,
of naakt en hebben U gekleed ?
“En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis
en zijn U komen bezoeken ?
“De Koning zal hun ten antwoord geven :
Voorwaar, Ik zeg u :
al wat gij gedaan hebt
voor een dezer geringsten van mijn broeders
hebt gij voor Mij gedaan.
“En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen :
Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur
dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten.
“Want Ik had honger, en gij hebt Mij niet te eten gegeven,
Ik had dorst, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven,
Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij niet opgenomen,
naakt, en gij hebt Mij niet gekleed,
Ik was ziek en  in de gevangenis
en gij zijt Mij niet komen bezoeken.
“Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen :
Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig
of als vreemdeling, of naakt
of ziek, of in de gevangenis,
en hebben wij niet voor U gezorgd ?
“Daarop zal Hij hun antwoorden :
Voorwaar, Ik zeg u :
Al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan
hebt gij ook voor Mij niet gedaan.
“En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf,
maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: