Tweede zondag in de veertigdagentijd

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
De tweede etappe van onze veertigdagentocht naar Pasen
is een bergetappe.
God vraagt Abram om weg te trekken
uit zijn eigen vertrouwde omgeving
en om nieuwe wegen te gaan.
In het evangelie laat God op een berg zijn stem horen
en licht er voor de leerlingen al iets op
van Jezus’ verheerlijking.
Maar ze begrijpen nog niet dat er geen Pasen is zonder kruis,
dat deelhebben aan Gods heerlijkheid slechts kan
na een leven in dienst van Gods koninkrijk.

EERSTE LEZING               Gen. 12, 1-4a
Roeping van Abram, de vader van het volk van God.

Uit het Boek Genesis

In die dagen zei de Heer tot Abram:
“Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie,
naar het land dat Ik u zal aanwijzen.
“Ik zal een groot volk van u maken.
“Ik zal u zegenen en uw naam groot maken,
zodat hij een zegen zal zijn.
“Ik zal zegenen die u zegenen,
maar die u vervloeken zal Ik vervloeken.
“Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.”

Toen trok Abram weg,
zoals de Heer hem had opgedragen.

Antwoordpsalm               Ps. 33(32), 4-5, 18-19, 20 en 22

Keervers
Geef ons, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

Oprecht is immers het woord van de Heer,
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Het oog van de Heer rust op hen die Hem vrezen,
die rekenen op zijn erbarming,
dat Hij hen ontrukken zal aan de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Wij stellen al onze hoop op de Heer,
Hij is onze hulp en ons schild.
Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.

TWEEDE LEZING              2 Tim.  1, 8b-10

God roept ons en geeft ons licht.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Draag uw deel in het lijden voor het evangelie,
door de kracht van God,
die ons gered heeft
en geroepen met een heilige roeping,
niet op grond van onze verdiensten,
maar volgens het vrije besluit van zijn genade,
van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus.
Nu is zijn genade openbaar geworden
door de verscheining van onze Heiland, Christus Jezus,
die de dood heeft vernietigd
en onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie.

Vers voor het evangelie

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Vanuit een schitterende wolk
werd de stem van de Vader gehoord:
Dit is mijn welbeminde Zoon,
luistert naar Hem.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

EVANGELIE                Mt. 17, 1-9

Zijn gelaat begon te stralen als de zon.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd nam Jezus
Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg,
waar zij alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:
zijn gelaat begon te stralen als de zon
en zijn kleed werd glanzend als het licht.
Opeens verschenen hun Mozes en Elia,
die zich met Hem onderhielden.

Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
“Heer, het is goed dat wij hier zijn.
“Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan,
een voor U,
een voor Mozes en een voor Elia.”
Nog was hij niet uitgesproken
of een lichtende wolk overschaduwde hen
en uit de wolk klonk een stem:
“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld;
luistert naar Hem.”
Op het horen daarvan
wierpen de leerlingen zich ter aarde neer,
aangegrepen door een hevige vrees.

Maar Jezus kwam naar hen toe,
raakte hen aan en zei:
“Staat op, en weest niet bang.”
Toen zij hun ogen opsloegen,
zagen zij niemand meer dan alleen Jezus.
Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun:
“Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd
voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: