Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het beeld dat wij van de heilige Jozef hebben werd in de loop van de tijd wat vervormd. We denken aan hem als diegene die wat in de schaduw van Maria stond. Hij had maar ‘een bijrol’ denken velen. Doen wij deze mooie figuur daardoor geen onrecht aan? Jozef zijn rol in de heilsgeschiedenis is uitzonderlijk. Zijn vaderrol in het leven van Jezus mag niet onderschat worden. God op een discrete manier laten werken in je leven, ook als dat voor moeilijkheden zorgt, is een grondhouding die elke gelovige eigen zou mogen zijn. God binnenlaten in je dagelijks doen en laten: is er een betere weg naar het heil? Op de achtergrond blijven en toch groot zijn in geloof. Is dat niet wat vele eenvoudigen van hart trachten te doen? Zorg dragen voor wie u zijn toevertrouwd en daarin een goddelijke opdracht zien: het siert Jozef

EERSTE LEZING         II Sam. 7, 4-5a.12-14a.16

God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken (Lc. 1, 32).

Uit het tweede Boek Samuël

In die dagen
werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Natan :
“Zeg aan mijn dienaar David :
Zo spreekt de Heer :
Als uw dagen voleind zijn
en gij bij uw vaderen rust,
zal Ik de nazaat die gij verwekt,
hoog verheffen en zijn koninklijke macht in stand houden.
“Hij zal een huis bouwen ter ere van mijn naam
en Ik zal zijn koninklijke troon
voor altijd in stand houden.
“Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mijn zoon zijn.
“Zo zal uw huis en uw koninklijke macht
altijd stand houden ;
uw troon staat vast voor eeuwig.”

TUSSENZANG                 Ps. 89(88), 2-3, 4-5, 27 en 29

Zijn nageslacht zal blijven voor altijd.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd; mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.

Ik heb met David een verbond gesloten,
mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd :
Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig,
in alle tijden blijft uw troon bestaan.

Hij zal mij aanroepen : Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.
Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade,
voor immer blijft mijn bond met hem van kracht.

TWEEDE LEZING                  Rom. 4, 13. 16-18. 22

Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

De belofte aan Abraham en zijn nakomelingen
dat zij de wereld zouden erven,
steunt niet op de wet
maar op de gerechtigheid van het geloof.
Daarom hangt het af van het geloof
en dus van de genade
en is de belofte verzekerd voor heel het nageslacht,
niet alleen voor hen die de wet hebben ontvangen
maar voor allen die het geloof navolgen
van ons aller vader Abraham.
Van hem staat immers geschreven :
“Ik heb u vader gemaakt van vele volken.”
Hij is dit voor het aanschijn van God,
in wie hij heeft geloofd,
die de doden levend maakt
en wat niet bestaat in het aanzijn roept.
Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt
en geloofd dat hij vader zou worden van vele volken,
gelijk hem gezegd was :
“Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.”
Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend.

VERS VOOR HET EVANGELIE                         Ps. 84(83), 5

(Alleluia.)
Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.
(Alleluia.)

EVANGELIE                       Mt. 1, 16.18-21.24a

Jozef deed zoals de engel van de Heer hem bevolen had.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Jakob was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd Jezus geboren, die Christus wordt genoemd.
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze :
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij er over
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak :
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen ;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
“Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Ontwaakt uit de slaap
deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had.

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.