Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

De religieuze leiders nemen het op tegen onrustzaaiers zoals Jeremia en Jezus. Zij spannen daarbij het volk zelf voor hun kar. De Schriftteksten van deze dag laten een scherpe aanklacht horen. Omwille van eigen voordeel spelen mensen dikwijls samen met de machtigen. Men moet het zelf meegemaakt hebben om te beseffen wat mensen elkaar durven aandoen. Jeremia, Jezus: hun verhaal gaat tot op vandaag door. “We vellen de boom in zijn volle kracht. We bannen hem uit het land van de levenden, zodat zijn naam niet meer wordt genoemd”.

EERSTE LEZING                Jer. 11, 18-20

Ik was argeloos als een lam dat ter slachting geleid wordt.

Uit de Profeet Jeremia

Toen God de Heer mij waarschuwde, kreeg ik het pas door ;
gij hebt mij inderdaad hun plannen laten zien.
Ik was argeloos
als een lam dat ter slachting geleid wordt ;
ik vermoedde niet wat ze tegen mij beraamden :
We vellen de boom in zijn volle kracht.
We bannen hem uit het land van de levenden,
zodat zijn naam niet meer wordt genoemd.

Heer, God van de hemelse machten,
uw oordeel is rechtvaardig,
Gij doorgrondt hart en nieren.
Laat mij dan zien, hoe Ge U op hen wreekt;
ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.

TUSSENZANG            Ps. 7, 2-3, 9bc-10, 11-12

Heer, mijn God, tot U vlucht ik.

Heer, mijn God, tot U vlucht ik,
verlos mij van mijn vervolgers.
Anders slepen de leeuwen mij mee,
verscheuren zij mij zonder redding.

Verschaf mij recht naar verdienste,
omdat ik niet schuldig ben.
Eindig het onrecht, bevestig het recht,
rechtvaardige God, die de harten kent.

Het schild dat mij dekt is God,
oprechte harten beschermt Hij.
Hij is een rechtvaardig rechter,
een altijd dreigende God.

VERS VOOR HET EVANGELIE          Ps. 51(50), 12a en 14a

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer de weelde van uw zegen.

EVANGELIE                    Joh. 7, 40-53

Komt de Messias soms uit Galilea ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Bij het horen van Jezus’ woorden
zeiden sommigen van het volk :
“Dit is inderdaad de profeet.”
Anderen zeiden :
“Het is de Messias.”
Weer anderen wierpen op :
“Komt de Messias soms uit Galilea ?
“Heeft de Schrift niet gezegd
dat de Messias komen zal uit het geslacht van David
en uit Betlehem, het dorp waar David woonde?”
Zo ontstond er dus om Hem verdeeldheid onder het volk.
Sommigen hunner wilden Hem gevangennemen,
maar niemand sloeg de hand aan Hem.
Toen dan ook de dienaars
bij de hogepriesters en Farizeeën terugkwamen
vroegen deze hun :
“Waarom hebt gij Hem niet meegebracht ?”
De dienaars antwoordden :
“Nooit heeft iemand zo gesproken als die man.”
Waarop de Farizeeën zeiden :
“Hebt gij u soms ook laten bedriegen ?
“Heeft dan een van de overheden
of van de Farizeeën in Hem geloofd?
“Dat volk, ja,
dat de Wet niet kent,
vervloekt zijn ze!”
Maar een uit hun kring, Nikodémus
die vroeger bij Jezus gekomen was merkte op :
“Veroordeelt onze Wet iemand
zonder hem eerst te verhoren en te vernemen wat hij doet?”
Zij gaven hem ten antwoord :
“Zijt gij soms ook uit Galilea ?
“Zoek maar na en gij zult zien
dat de profeet niet uit Galilea opstaat.”
Toen ging ieder naar huis.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.