Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Abraham is oud. Hij is kinderloos en dat doet pijn, maar blijft toch hopen op en geloven in God van het Verbond. Abraham zal vader worden van vele volkeren. Wat ogenschijnlijk  bijna dood is, leeft. God wil dat de mens leeft. De geboorte van Isaäk is daarvan het teken. Ouderdom en dood houden God niet tegen om leven te geven. God neemt de toekomst zelf in handen. Jezus treedt binnen in het Verbond dat God in Abraham is aangegaan. Hij bindt de strijd aan tegen de dood. Hij zal van de dood een doorgang maken naar het eeuwige, het ware leven. Voor wie op Hem vertrouwt gaat de toekomst open!

EERSTE LEZING                 Gen. 17, 3-9

Gij zult de vader worden van een menigte volken.

Uit het Boek Genesis

In die tijd wierp Abram zich ter aarde,
en God sprak tot hem :
“Dit is mijn verbond met u :
Gij zult de vader worden van een menigte volken.
“Gij zult niet langer Abram heten ;
uw naam zal Abraham zijn,
want Ik maak u tot vader van een menigte volken.
“Ik zal u zeer vruchtbaar maken,
volken zal Ik van u maken,
zelfs koningen zullen uit u voortkomen.
“Ik sluit een verbond met u en uw nakomelingen,
geslacht na geslacht,
een altijd durend verbond :
Ik zal uw God zijn en de God van uw nakomelingen,
“Geheel Kanaän, het land waar gij nu als vreemdeling verblijft,
zal Ik aan u en uw nakomelingen geven
om het voor altijd te bezitten,
en Ik zal hun God zijn.”
Verder zei God nog tot Abraham :
“Gij van uw kant moet mijn verbond onderhouden,
gij en uw nakomelingen, geslacht na geslacht.”

TUSSENZANG              Ps. 105 (104), 4-5, 6-7, 8-9

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht.

Verlaat u op God, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij belooft heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

VERS VOOR HET EVANGELIE                cf. Lc. 8, 15

Zalig zij die het woord dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen
door hun standvastigheid.

EVANGELIE                   Joh. 8, 51-59

Abraham, uw vader juichte van vreugde bij de gedachte dat hij mijn dag zou zien.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot de Joden :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
als iemand mijn woord onderhoudt
zal hij in eeuwigheid de dood niet zien.”
Toen zeiden de Joden Hem :
“Nu weten wij zeker dat Gij van de duivel bezeten zijt.
“Want Abraham en de profeten zijn gestorven,
terwijl Gij beweert :
Als iemand mijn woord onderhoudt
zal hij in eeuwigheid de dood niet smaken.
“Zijt Gij soms groter dan onze vader Abraham
die wel gestorven is ?
“Zelfs de profeten zijn gestorven.
“Voor wie houdt Gij Uzelf wel?”
Jezus antwoordde :
“Als ik Mijzelf verheerlijk dan is mijn glorie niets ;
maar mijn Vader is het die Mij verheerlijkt,
van wie gij zegt :
Hij is onze God.
“Toch kent gij Hem niet.
“Ik daarentegen ken Hem
en als Ik zou zeggen dat Ik Hem niet ken
zou Ik aan u gelijk zijn : een leugenaar.
“Maar Ik ken Hem en onderhoud zijn woord.
“Abraham, uw vader juichte van vreugde
bij de gedachte dat hij mijn dag zou zien :
hij heeft hem gezien en zich verheugd.”
Toen zeiden de Joden tot Hem :
“Gij zijt nog geen vijftig jaar
en Gij hebt Abraham gezien?”
Jezus antwoordde hun :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
voor Abraham werd ben Ik.”
Toe raapten zij stenen op om Hem te stenigen
maar Jezus trok zich terug en verliet de tempel.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.