Vierde Paaszondag

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Staan we er soms bij stil
welke stem, of welke stemmen, wij in ons leven volgen?
Richten wij ons vooral op de stem die het luidst klinkt ?
Of zoeken we dieper en verder?
Vinden we het moeilijk een echt waarachtige stem te vinden
die ons leven betekenis geeft, die ons inspireert?
Als christen lijkt het nochtans eenvoudig:
het gaat er om de stem van Jezus te beluisteren,
die leven geeft, en wel in overvloed.
Vreemd toch dat we er soms zo veel moeite mee hebben
zijn stem te horen en te volgen,
terwijl we weten dat daarin onze redding ligt.
Laten wij vandaag terug leren luisteren naar die stem
en gemeenschap vormen met Hem die ons leidt
naar de volheid van het leven.

EERSTE LEZING      Hand. 2, 14a.36-41

God heeft Hem tot Heer en Christus gemaakt.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren
en verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten :

“Voor heel het huis van Israël moet onomstotelijk vaststaan,
dat God die Jezus die gij gekruisigd hebt,
tot Heer en Christus heeft gemaakt.”

Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen
en zeiden tot Petrus en de overige apostelen :
“Wat moeten we doen, mannen, broeders?”

Petrus gaf hun ten antwoord :
“Bekeert u
en ieder van u late zich dopen
in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden.
“Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen.
“Want die belofte geldt u,
uw kinderen en alle mensen, waar dan ook,
zovelen de Heer onze God zal roepen.”

Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af,
en hij vermaande hen:
“Redt u uit dit ontaarde geslacht.”

Die zijn woord aannamen, lieten zich dopen,
zodat op die dag
ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.

Antwoordpsalm      Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

Keervers
De Heer is mijn herder,
niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort ;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

TWEEDE LEZING         1 Petr. 2, 20b-25

Gij zijt bekeerd tot de herder van uw zielen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Geduldig verdragen wat gij te lijden hebt
om uw goede daden,
dat is het wat God behaagt.
Het is ook uw roeping,
want Christus heeft voor u geleden
en u een voorbeeld nagelaten;
gij moet in zijn voetstappen treden.

Hij heeft geen zonde gedaan
en in zijn mond is geen bedrog gevonden.
Als Hij gescholden werd,
schold Hij niet terug.
Als men Hem leed aandeed,
uitte Hij geen dreigementen.
Hij liet zijn zaak over
aan Hem die rechtvaardig oordeelt.
In zijn eigen lichaam
heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen,
opdat wij aan de zonden zouden afsterven
en gaan leven voor gerechtigheid.
Door zijn striemen zijt gij genezen.

Want gij waart verdwaald als schapen,
maar nu zijt ge bekeerd
tot de herder en behoeder van uw zielen.

Vers voor het evangelie           Joh. 10,14

Alleluia.
Ik ben de goede Herder, zegt de Heer,
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                  Joh. 10, 1-10

Ik ben de deur van de schapen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wie niet door de deur,
maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat,
hij is een dief en een rover.
“Maar wie door de deur binnengaat,
is de herder van de schapen.
“Hem doet de deurwachter open.
“De schapen luisteren naar zijn stem;
hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
“En als hij zijn schapen naar buiten heeft gebracht,
trekt hij voor hen uit,
terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen.
“Een vreemde echter zullen ze niet volgen;
integendeel, zij zullen van hem wegvluchten,
omdat ze de stem van vreemden niet kennen.”

Deze gelijkenis vertelde Jezus hun,
maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.

Een ander keer zei Jezus tot hen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Ik ben de deur van de schapen.
“Allen die voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers,
maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
“Ik ben de deur.
“Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered;
hij zal in- en uitgaan en weide vinden.
“De dief komt alleen maar om te stelen,
te slachten en te vernietigen.
“Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten,
en wel in overvloed.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

II. De kwestie van het water

27. Andere indicatoren van de huidige situatie hangen samen met de uitputting van de natuurlijke bronnen. Wij kennen heel goed de onmogelijkheid om het huidige consumptieniveau te handhaven van de meest ontwikkelde landen en de rijkste sectoren van de maatschappij, waar de gewoonten om te verspillen en weg te gooien ongehoorde niveaus bereikt. Er zijn al bepaalde uiterste grenzen van exploitatie van de planeet overschreden, zonder dat het probleem van de armoede is opgelost.

28. Schoon drinkwater is een kwestie van primair belang, omdat het onmisbaar is voor het menselijk leven en om de ecosystemen van land en water te handhaven. De zoetwaterbronnen bevoorraden de sectoren van gezondheidszorg, landbouw en industrie. De beschikbaarheid van water is lange tijd betrekkelijk constant gebleven, maar nu is op veel plaatsen de vraag groter dan het houdbaar aanbod met ernstige gevolgen op korte en lange termijn. Grote steden, die afhankelijk zijn van belangrijke waterreserves, hebben te lijden onder perioden van gebrek aan deze hulpbron, die op kritieke ogenblikken niet altijd op een adequate manier en onpartijdig wordt beheerd. De armoede aan publiek water voor iedereen kent men vooral in Afrika, waar grote delen van de bevolking geen toegang hebben tot veilig drinkwater of te lijden hebben onder periodes van droogte die de voedselproductie bemoeilijken. In sommige landen zijn er streken met een overvloed aan water, terwijl andere lijden onder een ernstig gebrek.

Wordt vervolgd     Voor voorgaande publicaties scroll naar omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: