Zesde paaszondag

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
We zijn nog steeds in de volle vreugde van de paastijd.
Jezus vertelt zijn leerlingen
dat Hij op een andere manier bij hen aanwezig zal blijven.
De apostelen moeten leren
dat ze Hem niet meer fysiek zullen zien of horen.
De tijd is immers gekomen dat Jezus terugkeert naar de Vader.
Maar Hij zal hen niet verweesd achterlaten.
Hij belooft de Geest van de waarheid als een nieuwe reisgenoot.
Ook voor ons geldt die belofte.
Hier en nu, in deze viering
mogen we Jezus ontmoeten door de kracht van de Geest.
In de tekenen van brood en wijn, in het woord van de Schrift,
in ons samen bidden komt Hij midden onder ons,
en wil Hij onze vrede en vreugde zijn.

EERSTE LEZING              Hand. 8, 5-8.14-17

Zij legden hun de handen op en ze ontvingen de heilige Geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria
en predikte daar de Messias.
Filippus’ woorden oogstten algemene instemming
toen de mensen hoorden wat hij zei
en de tekenen zagen die hij verrichtte.
Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten
onder luid geschreeuw weg
en vele lammen en kreupelen werden genezen.
Daarover ontstond grote vreugde in die stad.

Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen
dat Samaria het woord Gods had aangenomen,
vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen af,
die na hun aankomst, een gebed over hen uitspraken,
opdat zij de heilige Geest zouden ontvangen.
Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald;
ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
Zij legden hun dus de handen op
en ze ontvingen de heilige Geest.

Antwoordpsalm                Ps. 66(65), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16 en 20

Keervers
Jubelt voor God, alle landen der aarde.

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
Brengt Hem hulde en zegt tot uw God:
“Verbijsterend zijn al uw daden;”

Heel de aarde moet U aanbidden,
bezingen uw heilige Naam.
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,
ontstellende daden onder de mensen.

Hij maakte de zee tot een droge vallei,
zij gingen te voet door de bedding;
Laten wij juichen van vreugde om hem
die eeuwig regeert door zijn macht.

Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
God zij geprezen, Hij wees mij niet af,
onthield mij niet zijn erbarmen.

TWEEDE LEZING                  1 Petr 3, 15-18

Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de geest.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Heiligt in uw hart Christus als de Heer.
Weest altijd bereid tot verantwoording
aan al wie u rekenschap vraagt
van de hoop die in u leeft.
Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied,
en zorgt dat uw geweten zuiver is.
Dan zullen zij
die uw goede christelijke levenswandel beschimpen,
met hun laster beschaamd staan.
Hoeveel beter is het, zo God het wil,
te lijden voor het goede dat men doet
dan straf te ondergaan voor misdrijven.

Ook Christus is eens en voor al gestorven voor de zonden,
De Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om ons tot God te brengen.
Gedood naar het vlees,
werd Hij ten leven gewekt naar de Geest.

Vers voor het evangelie              Joh. 14, 23

Alleluia;
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden, zegt de Heer;
Mijn Vader zal hem liefhebben,
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE                 Joh. 14, 15-21

Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Helper geven.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.
“Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven
om voor altijd bij u te blijven:
de Geest van de waarheid,
voor wie de wereld niet ontvankelijk is,
omdat zij Hem niet ziet en niet kent.
“Gij kent Hem,
want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

“Ik zal u niet verweesd achterlaten:
Ik keer tot u terug.
“Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer;
gij echter zult Mij zien,
want Ik leef en ook gij zult leven.
“Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben
en gij in Mij en Ik in u.
“Wie mijn geboden onderhoudt die hij heeft ontvangen,
hij is het die Mij liefheeft.
“En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden;
ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

V. Planetaire ongelijkheid

48. Het menselijk en natuurlijke milieu gaan samen achteruit en wij zullen niet op een adequate wijze het hoofd kunnen bieden aan de vernietiging van het milieu, als wij geen aandacht besteden aan de oorzaken die verband hebben met het menselijk en maatschappelijk verval. De achteruitgang van het milieu en de samenleving treft in het bijzonder de zwaksten van de planeet:”Zowel de gemeenschappelijke ervaring van het gewone leven als het wetenschappelijk onderzoek laten zien dat de armste mensen te lijden hebben onder de ernstigste effecten van alle aanvallen op het milieu”. De uitputting van de visreserves straft bijvoorbeeld vooral degenen die van de beroepsvisvangst leven en niets hebben om deze te vervangen, de vervuiling van het water treft in het bijzonder de armsten, die niet de mogelijkheid hebben om water in flessen te kopen, de stijging van het zeeniveau treft hoofdzakelijk de verarmde kustvolken, die nergens heen kunnen verhuizen. Het effect van het huidige gebrek aan evenwicht blijkt ook uit de vroegtijdige dood van veel armen, in de conflicten die worden veroorzaakt door het gebrek aan hulpbronnen, en zo veel andere problemen die geen voldoende ruimte vinden in de agenda’s van de wereld.

 

Wordt vervolgd        Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: