Donderdag – Hemelvaart van de Heer

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Het hoogfeest van Hemelvaart
is gekenmerkt door de spanning tussen
de schijnbare afwezigheid van Christus
-Hij verdwijnt definitief uit het gezichtsveld van zijn leerlingen-
en zijn belofte dat Hij altijd met ons zal zijn,
tot aan de voleinding van de wereld.
Zijn aanwezigheid is blijkbaar verborgen;
er is een gelovig en ‘liefdevol’ zien nodig
om te ontdekken waar Hij ons tegemoet komt in het leven.
De eucharistie is een leerschool om ons hierin te oefenen:
kunnen we Hem herkennen
in het Woord dat klinkt en in de tekens van Brood en Wijn?
Vragen we dat de Levende Heer in ons midden komt
met zijn vrede en zijn barmhartigheid.


Eerste Lezing              
Hand. 1,1-11

Ten aanschouwen van hen werd de Heer omhooggeheven.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven
over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag,
waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen
die Hij door de heilige Geest had uitgekozen,
en waarop Hij ten hemel werd opgenomen.
Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen
dat Hij in leven was.
Hij verscheen hun gedurende veertig dagen
en sprak met hen over het Rijk Gods.
Terwijl Hij met hen at
beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten,
maar de belofte van de Vader af te wachten
die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt:
“Johannes doopte met water,
maar gij zult over enkele dagen
gedoopt worden met de heilige Geest.”
Terwijl zij eens bijeengekomen waren
stelden zij Hem de vraag:
“Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?”
Maar Hij gaf hun ten antwoord:
“Het komt u niet toe dag en uur te kennen
die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld.
Maar gij zult kracht ontvangen
van de heilige Geest die over u komt,
om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem,
in geheel Judea en Samaria
en tot het einde der aarde.”
Na deze woorden
werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden,
stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden:
“Mannen van Galilea,
wat staat ge naar de hemel te kijken?
Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel,
zal op dezelfde wijze wederkeren
als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Antwoordpsalm             Ps.  47(46), 2-3, 6-7, 8-9

Keervers
God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied!

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

TWEEDE LEZING                Ef. 1, 17-23

God zette Hem aan zijn rechterhand in de hemelen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest te geven van wijsheid en openbaring
om Hem waarachtig te kennen.
Moge Hij uw innerlijk oog verlichten
om te zien
hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel
te midden van de heiligen
en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de dood
en zette aan zijn rechterhand in de hemelen,
hoog boven alle heerschappijen,
machten, krachten en hoogheden
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd.

Alles heeft God onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als Hoofd gegeven aan de Kerk
die zijn lichaam is,
de volheid van Hem, die het al in alles vervult.

Vers voor het evangelie             Mt 28, 19a.20

Alleluia.
Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen,
zegt de Heer;
Ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
Alleluia.

EVANGELIE           Mc. 16, 15-20

Verkondig het evangelie aan heel de schepping.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei :
“Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
“Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden,
maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.
“En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen :
in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven,
nieuwe talen spreken,
slangen opnemen ;
zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen ;
en als ze aan zieken de handen opleggen
zullen dezen genezen zijn.”
Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had,
werd Hij ten hemel opgenomen
en Hij zit aan de rechterhand van God.
Maar zij trokken uit om overal te prediken,
en de Heer werkte met hen mee
en schonk kracht aan hun woord
door de tekenen die het vergezelden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 52. De buitenlandse schuld van de arme landen is een controle-instrument geworden, maar dat gebeurt niet met de ecologische schuld. Op verschillende manieren dragen de ontwikkelingslanden, waar zich de belangrijkste reserves van de biosfeer bevinden, bij tot de ontwikkeling van de rijkste landen ten koste van hun eigen heden en toekomst. De bodem van de armen van het Zuiden is rijk en weinig vervuild, maar de toegang tot het eigendom van de goederen en de hulpbronnen om te voldoen aan de eigen levensbehoeften wordt hun verboden door een structureel pervers systeem op het gebied van handel en eigendom. Het is noodzakelijk dat de ontwikkelde landen eraan bijdragen deze schuld te vereffenen door hun gebruik van niet hernieuwbare energie te beperken en de meest behoeftige landen te voorzien van hulpmiddelen en politieke programma’s die een beheersbare ontwikkeling ondersteunen. De armste streken en landen hebben minder mogelijkheden nieuwe modellen te gebruiken om milieubelasting terug te dringen, omdat zij de kosten ervan niet kunnen dekken. Daarom moet men zich er helder bewust van blijven dat er bij de klimaatverandering gedifferentieerde verantwoordelijkheden zijn en, zoals de bisschoppen van de Verenigde Staten hebben gezegd, het gepast is zich “vooral” te richten “op de noden van de armen, de zwakken en kwetsbaren, in het debat dat vaak wordt beheerst door de machtigste belangen”. Men moet het bewustzijn versterken dat wij één menselijke familie zijn. Er zijn geen politieke en maatschappelijke grenzen en barrières die het ons veroorloven ons te isoleren en juist daarom is er evenmin ruimte voor de globalisering van de onverschilligheid. 

Wordt vervolgd     Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: