Dinsdag – H.H. Marcellinus en Petrus, mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Jezus erkent de burgerlijke overheden, en draagt de christenen op om hun plichten jegens hen na te komen. Maar Hij dringt er ook op, aan om onderscheid te maken tussen politiek en religie. Beide domeinen mogen niet in elkaar overvloeien. Uitmaken wat aan God toekomt en wat aan de keizer, maar ze beiden niet tegenover elkaar uitspelen: dat is voor Jezus de weg die gevolgd moet worden. Immers, door loyaal te participeren aan de burgerlijke samenleving – aan de stad van mensen – is het mogelijke om ook de stad van God te realiseren.

EERSTE LEZING         II Petr. 3, 12-15a.17-18

Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus

Broeders en zusters,

Verwacht en verhaast de komst van de dag Gods,
waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan
en de elementen wegsmelten in de vuurgloed.
Maar volgens de belofte des Heren
verwachten wij nieuwe hemelen
en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid zal wonen.

In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren
onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen,
in vrede met God.
En beschouwt het uitstel
dat de Heer u in zijn lankmoedigheid gunt
als een genade ten heil.

Vrienden,
gij zijt dus gewaarschuwd.
Past op dat gij u niet laat meeslepen
op de dwaalwegen van de goddelozen ;
geeft uw standpunt niet prijs.
Neemt toe in de genade en de kennis
van onze Heer en Heiland Jesus Christus.
Hem zij de eer,
nu en in eeuwigheid !

TUSSENZANG         Ps. 90(89), 2, 3-4, 10, 14, 16

Gij Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest
voor ieder geslacht opnieuw.

Voordat de bergen geboren waren,
voordat de aarde was voortgebracht,
zijt Gij, God, van eeuwig tot eeuwig.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt : keer terug, kind van mensen !
Voor U zijn duizend jaren één dag,
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht.

De maat van ons leven is zeventig jaar,
of als wij heel sterk zijn tachtig.
Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg,
en snel komt het uur van vertrekken.

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen
en laat heel ons leven gelukkig zijn.
Laat zien aan uw dienaars waartoe Gij in staat zijt
en toon aan hun zonen uw heerlijkheid.

Alleluia                   II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Jezus Christus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE             Mc. 12, 13-17

Geef aan de keizer wat de keizer toekomt
en aan God wat God toekomt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd
stuurden de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten
enkele Farizeeën en Herodianen op Jezus af
om Hem vast te zetten.
Deze kwamen bij Hem met de vraag:
“Meester, wij weten dat Gij oprecht bent
en U aan niemand stoort,
want Gij ziet de mensen niet naar de ogen,
maar leert de weg van God in oprechtheid.
Is het geoorloofd
belasting aan de keizer te betalen of niet?
Zullen we hem betalen of niet betalen?”
Maar Jezus die hun huichelarij doorzag, antwoordde:
“Waarom probeert ge Mij te vangen?
Geef Mij een tienling, dan zal Ik eens zien.”
Zij deden het.
Jezus vroeg hun nu:
“Van wie is deze beeldenaar en het randschrift?”
Ze antwoordden:
“Van de keizer.”
Daarop sprak Jezus tot hen:
“Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt
en aan God wat God toekomt.”
En ze stonden verwonderd over Hem.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

IIDe wijsheid van de Bijbelse verhalen

65. Zonder hier opnieuw de hele theologie van de schepping ter sprake te brengen, vragen wij ons af wat de grote bijbelse verhalen ons zeggen over de relatie van de mens met de wereld. De eerste beschrijving van het scheppingswerk in het boek Genesis bevat Gods plan voor de schepping van de mensheid. Na de schepping van man en vrouw wordt er gezegd dat “God alles bezag wat Hij gemaakt had, en zag dat het heel goed was” (Gen.1,31). De bijbel leert dat iedere mens uit liefde geschapen wordt, geschapen naar het beeld van en de gelijkenis met God (vgl. Gen. 1,26). Deze woorden laten ons de immense waardigheid van iedere mens zien, die niet iets is, maar iemand. Hij is in staat zichzelf te kennen, zichzelf te bezitten en zichzelf in vrijheid te geven en in contact te treden met andere personen”. De heilige Johannes Paulus II heeft eraan herinnerd hoe de heel bijzondere liefde die de Schepper voor ieder mens heeft, “hem een oneindige waardigheid verleent”. Zij die zich inzetten voor de verdediging van de menselijke waardigheid, kunnen in het christelijk geloof de diepste redenen vinden voor die inzet. Wat voor een wonderbaarlijke zekerheid is het te weten dat het leven van iedere persoon niet verloren gaat in een hopeloze chaos, in een wereld die door puur toeval wordt geregeerd of door cycli die zich zinloos herhalen! De Schepper kan tegen ieder van ons zeggen: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit” (Jer. 1, 5). Wij zijn ontvangen in Gods hart en daarom “is ieder van ons de vrucht van een gedachte van God. Ieder van ons wordt gewild, ieder wordt bemind, ieder is noodzakelijk”.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: