Donderdag in de negende week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING
Het is de eerste en enige keer in de evangelies dat Jezus een schriftgeleerde feliciteert. Geen enkele mens wordt bij voorbaat verstoten door de Heer. Er zullen ongetwijfeld schriftgeleerden geweest zijn die zich bekeerden en leerling werden. Een eerste gebod en een tweede gebod: altijd de liefde! De liefde is zowel het eerste als het tweede gebod. Liefde als eerste gebod, God als de eerste geliefde. Liefde ook als tweede gebod, en de naaste als de tweede geliefde. Beide moeten bij elkaar gehouden worden. Het volstaat niet om de naaste te beminnen, men moet ook, en bovenal, God beminnen. Dan zijn we zelfs in staat om ook onze vijand te beminnen: want zelf in onze vijand is God aan het werk, is Hij te vinden!

EERSTE LEZING               II Tim. 2, 8-15

Het woord van God laat zich niet in boeien slaan.
Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.

Dierbare,

Houd Jezus Christus in gedachten,
Davids nazaat, die uit de dood is opgestaan.
Zo luidt de boodschap die ik verkondig
en waarvoor ik zelfs als een misdadiger
gevangenschap heb te lijden.
Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan.
Daarom ben ik bereid alles te verdragen,
ter wille van de uitverkorenen,
opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus
en eeuwige heerlijkheid.

Hoe waar is dit woord :
“Als wij met Hem gestorven zijn
zullen wij met Hem leven.
“Als wij volharden,
zullen wij met Hem heersen.
“Als wij Hém verloochenen
zal Hij óns verloochenen.
“Als wij ontrouw zijn
blijft Hij trouw :
zichzelf verloochenen kan Hij niet.”

Houd niet op de gelovigen dit alles in herinnering te brengen
en bezweer hen bij God woordentwisten te vermijden,
die nergens toe dienen dan tot verderf van de hoorders.
Doe uw best uzelf deugdelijk te betonen voor God,
als een arbeider die zich niet hoeft te schamen ;
spreek het woord van de waarheid rechtuit.

TUSSENZANG         Ps. 25(24), 4bc-5ab, 8-9, 10, 14

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
Een vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen,
Hij toont hen de waarde van zijn verbond.

ALLELUIA                  Hebr. 4, 12

Alleluia;
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

EVANGELIE              Mc. 12, 28b-34

Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe
en legde Hem de vraag voor :
“Wat is het allereerste gebod ?”
Jezus antwoordde :
“Het eerste is :
Hoor, Israël !
“De Heer onze God is de enige Heer.
“Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,
geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.
“Het tweede is dit:
Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
“Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.”
Toen zei de schriftgeleerde tot Hem :
“Juist Meester, terecht hebt Ge gezegd :
Hij is de enige en er bestaat geen andere buiten Hem ;
en Hem beminnen met heel zijn hart,
heel zijn verstand en heel zijn kracht
en de naaste beminnen als zichzelf
dat gaat boven alle brand- en slachtoffers.”
Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had zei Hij hem :
“Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.”
En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 67. Wij zijn God niet. De aarde gaat aan ons vooraf en is ons geschonken. Dat gegeven staat het toe een antwoord te geven op een beschuldiging die wordt ingebracht tegen het joods-christelijk denken: er is gezegd dat men, uitgaande van het verhaal van Genesis, dat ertoe uitnodigt de aarde te onderwerpen (vgl. Gen. 1, 28), een wilde exploitatie van de natuur zou bevorderen door een beeld van de mens als heerser en verwoester. Dit is niet een juiste interpretatie van de Bijbel, zoals de Kerk die verstaat. Ook al is het waar dat de christenen soms de Schriften op een onjuiste wijze hebben geïnterpreteerd, dan moeten wij vandaag met kracht afwijzen dat uit het feit dat wij geschapen zijn naar het beeld van God en uit de opdracht om de aarde te onderwerpen een absolute heerschappij over de andere schepselen mag worden afgeleid. Het is belangrijk de bijbelteksten met een juiste hermeneutiek in hun context te lezen en eraan te herinneren dat zij ons uitnodigen de tuin van de wereld “te bebouwen en te bewaken” (vgl. Gen. 2, 15). Terwijl “bebouwen” betekent een terrein ploegen en bewerken, wil “bewaken” zeggen beschermen, verzorgen, behoeden, bewaren, toezicht houden. Dat houdt een relatie in van verantwoordelijke wederkerigheid tussen mens en natuur. Iedere gemeenschap kan uit de aarde nemen wat hij nodig heeft voor eigen overleven, maar zij heeft ook de plicht haar te beschermen en de continuïteit van haar vruchtbaarheid voor de toekomstige generaties te waarborgen. Ten slotte, “aan God behoort de aarde” (Ps. 24, 1), aan Hem behoort “de aarde met al wat erop is” (Deut. 10, 14). Daarom wijst God iedere pretentie van absoluut bezit af: “Verkoop van land mag terugkoop niet uitsluiten, want het land behoort aan Mij; gij zijt er vreemdelingen en gasten” (Lev. 25, 23).

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag   

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: