http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H. Norbertus, b.

View Post

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het voorbeeld van de arme weduwe die alles geeft wat ze heeft, lijkt wel het beeld zelf te zijn van God. Paulus schrijft in zijn tweede Korintiërsbrief: “U kent de liefde die onze Heer Jezus Christus u heeft betoond: omwille van u is Hij arm geworden terwijl Hij rijk was, opdat u rijk zou worden door zijn armoede”. (2 Kor 8, 9). De arme weduwe die alles gaf wat zij had: is dat niet de Kerk naar Jezus’ hart?

EERSTE LEZING             II Tim. 4, 1-8

Doe het werk van een evangelist. Mijn bloed wordt weldra
geplengd, en mij wacht de krans der gerechtigheid.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Ik bezweer u
voor het aanschijn van God en van Jezus Christus,
die levenden en doden zal oordelen
bij zijn verschijning en bij zijn koningschap:
verkondig het woord,
dring aan, te pas en te onpas,
weerleg, berisp, bemoedig,
in één woord,
geef uw onderricht met groot geduld.
Want er komt een tijd.
dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen.
Zij zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar eigen smaak,
die hun naar de mond praten.
En zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid
om te luisteren naar allerlei mythen.
Maar gij, blijf nuchter bij dit alles,
aanvaard uw lijden,
doe het werk van een evangelist,
wijd u geheel aan uw dienst.

Want wat mij betreft,
mijn bloed wordt weldra geplengd,
het uur van mijn heengaan is nabij.
Ik heb de goede strijd gestreden,
de wedloop voleind,
het geloof bewaard.
Nu wacht mij de krans der gerechtigheid
waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter
mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij
maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst.

TUSSENZANG          Ps. 71(70), 8-9, 14-15ab, 16-17, 22

Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, Heer.

Mijn mond was vervuld van uw lof,
U prijs ik van vroeg tot laat.
Verwerp mij nu niet in mijn ouderdom,
laat mij niet los, nu mijn krachten bezwijken.

Maar ik blijf steeds vol vertrouwen,
draag elke dag bij tot uw lof.
Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen,
uw bijstand de hele dag.

Gods macht zal ik alom verhalen
en uw gerechtigheid loven, Heer.
Van jongsaf heb ik het ondervonden,
en nu nog prijs ik uw daden.

Dan zal ik bij harpspel uw trouw bezingen,
met citerspel Israëls Heilige loven.

 

ALLELUIA                  Jak. 1, 21

Alleluia.
Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan
dat in u werd geplant,
en de kracht bezit
uw zielen te redden.
Alleluia.

EVANGELIE              Mc. 12, 38-44

Die arme weduwe heeft het meest geofferd
van allen die iets in de offerkist wierpen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd gaf Jezus bij zijn onderricht ook deze waarschuwing :
“Wacht u voor de schriftgeleerden,
die graag in lange gewaden rondlopen,
die zich laten groeten op de markt,
belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen
en op de ereplaatsen bij de maaltijden,
maar die de huizen der weduwen opslokken
terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten ;
over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken.”
Hij ging tegenover de offerkist zitten
en keek toe, hoe het volk koperstukken daarin wierp
terwijl menige rijke er veel in liet vallen.
Er kwam ook een arme weduwe
die er twee penningen, ter waarde van een cent, in wierp.
Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak :
“Voorwaar, Ik zeg u :
die arme weduwe heeft het meest geofferd
van allen die iets in de offerkist wierpen ;
allen wierpen ze er iets in van hun overvloed
maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat,
alles waar ze van leven moest.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 69. Terwijl wij op een verantwoordelijke wijze de dingen mogen gebruiken, zijn wij geroepen te erkennen dat de andere levende wezens een eigen waarde ten overstaan van God hebben en “alleen al door hun bestaan de Heer zegenen en prijzen”, omdat de Heer zijn vreugde vindt in zijn werken (vgl. Ps. 31). Juist op grond van zijn unieke waardigheid en omdat hij met verstand begiftigd is, is de mens geroepen de schepping met haar innerlijke wetten te eerbiedigen, daar “de Heer door wijsheid de aarde heeft gegrondvest” (Spr. 3, 19). Vandaag zegt de Kerk niet dat de andere schepselen geheel aan het welzijn van de mens zijn onderworpen, als hadden zij geen waarde op zich en wij er naar believen erover konden beschikken. Zo hebben de bisschoppen van Duitsland uitgelegd dat met betrekking tot de andere schepselen “men zou kunnen spreken van de prioriteit van het zijn ten opzichte van het ” nuttig zijn”. De Catechismus stelt op een zeer directe en indringende wijze ter discussie wat een verkeerd antropocentrisme zou zijn: “Ieder schepsel heeft zijn eigen goedheid en volmaaktheid (…). De verschillende schepselen, volgens hun eigen wezen gewild, weerspiegelen op hun eigen wijze de oneindige wijsheid en goedheid van God. Daarom moet de mens de eigen goedheid van elk schepsel respecteren om een ongeordend gebruik van de dingen te vermijden”.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag    

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: