Zondag Heilige Drie-Eenheid

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Het feest van de heilige Drie-eenheid is niets anders
dan het feest van Gods grote liefde.
God laat zich kennen als een medelijdende en barmhartige Vader.
Dit werd het sterkst geopenbaard
in het grote geschenk van Jezus, zijn Zoon.
En wij mogen deel hebben aan die grote liefde
door de kracht van de Heilige Geest.
Ook op dit moment wil Hij ons meenemen
in de dynamiek van liefde en zelfgave.
Laten we ons hart hiervoor openen.

EERSTE LEZING               Ex. 34, 4b-6.8-9

De Heer is een barmhartige en medelijdende God.

Uit het boek Exodus

In die dagen besteeg Mozes ’s morgens vroeg de SinaÏ,
zoals de Heer hem bevolen had.
De twee stenen platen nam hij mee.
De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan
en riep de naam van de Heer uit.
De Heer ging hem voorbij en riep:
“De Heer!
“De Heer is een barmhartige en medelijdende God,
lankmoedig en groot in liefde en trouw.”

Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.
Toen sprak hij:
“Och, Heer, wees zo goed en trek met ons mee.
“Dit volk is wel halsstarrig,
maar vergeef toch onze misdaden en zonden,
en beschouw ons als uw eigen bezit.”

Antwoordpsalm                Dan. 3, 52a, 52b, 53, 54, 55, 56

Keervers
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen uw heilige roemrijke Naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij op de troon van uw Rijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij die de diepten doorschouwt,
tronend op cherubs, in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

TWEEDE LEZING                   2 Kor. 13, 11-13

De genade van Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Laat alles weer goed komen,
neemt mijn vermaning ter harte,
weest eensgezind, bewaar de vrede,
en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
groet elkander met de heilige kus.
U groeten al de heiligen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen. Amen.

Vers voor het evangelie             Apok. 1, 8

Alleluia.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
God die is, en die was en die komt.
Alleluia.

EVANGELIE                          Joh. 3, 16-18

God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden opdat de wereld door Hem zou gered worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:

“Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben.
“God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
“Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld,
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd
in de naam van de eniggeboren Zoon van God.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 70. In het verhaal van Kaïn en Abel zien wij dat jaloezie Kaïn ertoe heeft aangezet de uiterste ongerechtigheid te bedrijven tegen zijn broer. Dit heeft op zijn beurt een breuk veroorzaakt in de relatie tussen Kaïn en God en tussen Kaïn en het land waaruit hij was verbannen. Deze passage wordt samengevat in het dramatische gesprek tussen God en Kaïn. God vraagt:  “Waar is uw broer Abel?”. Kaïn zegt dat hij dat niet weet, en God dringt aan: “Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond tot mij! Daarom zult gij vervloekt zijn, verbannen van {deze} grond” (Gen. 4, 9-11). Het verwaarlozen van de verplichting een juiste relatie te koesteren en te onderhouden met de naaste, jegens wie ik een plicht van zorg en bescherming heb, verwoest mijn innerlijke relatie met mijzelf, met de anderen, met God en met de aarde. Wanneer al deze relaties worden verwaarloosd, wanneer gerechtigheid niet meer op de aarde woont, dan is, zegt de Bijbel ons, alle leven in gevaar. Dit is hetgeen ons het verhaal van Noach leert, wanneer God dreigt de mensheid weg te vagen om haar aanhoudend onvermogen te leven overeenkomstig de eisen van gerechtigheid en vrede: “De dagen van de mensen zijn geteld, want zij zijn er de schuld van dat de aarde vol gewelddaden is” (Gen. 6, 13). In deze zo oude verhalen, rijk aan een diepe symboliek, was reeds een overtuiging vervat die vandaag wordt gevoeld: dat alles een onderling verband heeft en dat een authentieke zorg voor ons eigen leven en onze relaties met de natuur niet te scheiden is van broederschap, gerechtigheid en trouw ten opzichte van de ander.

Wordt vervolgd   Voor voorgaande publicaties scroll naar beneden.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: