Woensdag – Z. Edward Poppe, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Jezus heeft het eerste verbond van God met zijn volk naar zijn diepste bedoelingen beleefd. Wet en Profeten werden in Hem volkomen vervuld en voltooid. Van dit nieuwe en unieke verbond kunnen ook wij dienaar worden. God zelf maakt ons daartoe bekwaam. Hij geeft immers zijn Geest, die levend maakt en het vertrouwen sterkt. God wil mensen immers laten delen in het geluk dat Hij voor hen heeft weggelegd. En Hij toont ook welke weg men kan bewandelen om van dat geluk te proeven, namelijk de weg van Jezus. Zo maakt Hij ook ons bekwaam om een optimaal antwoord te geven op zijn liefde. Daarom: Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij U. (Ps 16)

EERSTE LEZING                I Kon. 18, 20-39

Geef antwoord, opdat dit volk erkent dat Gij, Heer
de ware God zijt, en keer zo hun hart weer tot U.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die dagen
zond koning Achab een boodschap aan alle Israëlieten
en liet alle profeten op de berg Karmel bijeenkomen.
Elia verscheen voor heel het volk en vroeg :
“Hoe lang blijft gij nog op twee gedachten hinken ?
“Als de Heer God is, volg Hem dan ;
is het Baäl, volg dan Baäl.”
Maar de mensen gaven hem geen antwoord.
Toen zei Elia tot het volk :
“Ik ben de enige profeet van de Heer die overgebleven is ;
de profeten van Baäl zijn vierhonderd man sterk.
“Geef ons twee stieren.
“Laat de profeten van Baäl  een van beide stieren uitkiezen,
hem aan stukken houwen en op het hout leggen ;
ze mogen het hout echter niet aansteken.
“Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen,
maar ook het hout niet aansteken.
“Roep dan de naam van uw god aan ;
ik zal de naam van de Heer aanroepen ;
de god die door het vuur antwoordt is de ware god.”
En heel het volk riep :
“Dat is goed.”
Toen zei Elia tot de profeten van Baäl :
“Begint gij maar met het uitkiezen van de stier
en met hem klaar te maken, want ge zijt met velen.
“Roept dan de naam van uw god aan ;
maar ge moogt geen vuur aansteken.”
Zij namen dus de stier die hun gegeven werd,
maakten hem klaar en riepen van de ochtend tot de middag
de naam van Baäl aan :
Baäl, geef ons antwoord !”
Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord,
hoe zij ook sprongen rond het altaar dat zij gebouwd hadden.
Toen het middag geworden was, riep Elia ze spottend toe :
“Roept toch wat harder ; hij is immers een god.
“Hij is zeker in gedachten verzonken
of hij heeft zich afgezonderd of is op reis ;
misschien slaapt hij wel en moet hij gewekt worden.”
Toen riepen ze nog harder
en kerfden zich naar gewoonte met zwaarden en speren,
tot het bloed langs hun lijf droop.

Het middaguur verstreek,
maar zij gingen er uitzinnig ermee door
tot de tijd van het avondoffer ;
maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord :
zij vonden geen gehoor.
Nu zei Elia tot het volk :
“Kom dichterbij.”
En allen kwamen dichter bij hem staan.
Toen richtte hij het altaar van de Heer,
dat omvergehaald was, weer op.
Hij nam twaalf stenen,
overeenkomstig het aantal stammen
van de zonen van Jakob,
tot wie de Heer gezegd heeft :
Israël zult ge heten.
Van die stenen bouwde hij een altaar voor de Heer,
maakte rondom het altaar een geul
met een inhoud van twee maten zaaikoren,
stapelde de houtblokken op elkaar,
hakte de stier in stukken en legde die op het hout.
Toen zei hij :
“Vul vier kruiken met water
en giet die uit over het brandoffer en het hout.”
Daarna zei hij :
“Doe het nogmaals.”
En toen ze het nogmaals gedaan hadden, zei hij :
“Nu voor de derde keer.”
Toen ze het voor de derde keer gedaan hadden,
stroomde het water langs alle kanten van het altaar af ;
ook de geul liet hij met water vullen.
Toen het uur van het avondoffer gekomen was,
trad de profeet Elia naar voren en zei :
“Heer, God van Abraham, Isaäk en Israël,
toon heden dat Gij God zijt in Israël,
en dat ik, uw dienaar, dit alles op uw bevel heb gedaan.
“Geef antwoord, Heer, geef antwoord,
opdat dit volk erkent dat Gij, Heer, de ware God zijt,
en keer zo hun hart weer tot U.”
Toen sloeg het vuur van de Heer neer,
verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof;
het likte zelfs het water in de geul op.
Toen de mensen dit zagen,
wierpen ze zich voorover op de grond en riepen :
“De Heer is de ware God ! De Heer is de ware God !”

TUSSENZANG             Ps. 16(15), 1-2a, 4, 5, 8, 11

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht ;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.

Maar hij stort zichzelf in het ongeluk
die vreemde afgoden naloopt.
Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed,
hun naam komt mij niet over mijn lippen.

De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

Alleluia             Ps; 25(24), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia

EVANGELIE                      Mt. 5, 17-19

Ik ben niet gekomen om op te heffen
maar om de vervulling te brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Denkt niet dat Ik gekomen ben
om Wet en Profeten op te heffen ;
Ik ben niet gekomen om op te heffen
maar om de vervulling te brengen.
“Want voorwaar, Ik zeg u :
Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan,
dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet,
voordat alles geschied is.
“Wie dus een van die voorschriften,
zelfs het geringste,
opheft en zo de mensen leert,
zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen,
maar wie ze onderhoudt en leert
zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 

 73. De geschriften van de profeten nodigen ertoe uit om op moeilijke ogenblikken kracht te hervinden door naar de machtige God te kijken die het heelal heeft geschapen. De oneindige macht van God leidt er niet toe dat wij zijn vaderlijke tederheid moeten ontberen, omdat zich in Hem genegenheid en kracht verenigen. In werkelijkheid houdt iedere gezonde spiritualiteit tegelijkertijd in dat men de goddelijke liefde ontvangt en met vertrouwen de Heer aanbidt om zijn oneindige macht. In de bijbel is de God die bevrijdt en redt, dezelfde als de God die het heelal heeft geschapen, en deze twee wijzen van goddelijk handelen zijn nauw en onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Ach, God mijn Heer! Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt in uw grote macht, met opgestoken arm. Niets is onmogelijk voor U […] Gij hebt uw volk, Israël uit Egypte gevoerd met tekenen en wonderen” (Jer. 32, 17. 21). “De Heer is een God van eeuwigheid, Hij heeft de verste hoeken der aarde geschapen. Hij wordt niet moe noch uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden. Hij geeft aan de vermoeide weer sterkte, aan de onvermogende een overvloed van kracht” (Jes. 40, 28b-29).

 

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: