Donderdag – Sacramentsdag

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

De voorbije maanden konden we niet samenkomen
om de eucharistie te vieren.
We konden ons wel voeden met zijn levengevend Woord
maar moesten ‘hongeren’ naar het Brood dat Hij voor ons breekt.
Het feest van Sacramentsdag dat we vandaag vieren,
nodigt ons uit tot grote dankbaarheid
voor het liefdesverbond dat God met ons heeft gesloten.
In Jezus, in Woord en Brood,
wil Hij ons telkens opnieuw zijn liefde toezeggen.

Laten we ons hart open en ontvankelijk maken
voor zijn boodschap van liefde en trouw
voor elk van ons.

EERSTE  LEZING              Deut. 8, 2-3.14b-16a

Hij gaf u voedsel dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien.

Uit het boek Deuteronomium

In die dagen sprak Mozes tot het volk:

“Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar,
die de Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken.
“Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld
om uw gezindheid te leren kennen;
Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet.
“Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden,
maar u ook het manna te eten gegeven,
dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien.
“Hij wilde u daardoor laten beseffen,
dat de mens niet leeft van voedsel alleen,
maar van alles wat uit de mond van de Heer komt.
“Denk aan de Heer, uw God,
die u uit Egypte,
dat land van slavernij, heeft geleid;
de Heer
die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid,
vol giftige slangen en schorpioenen,
door dat dorstige land zonder water;
die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen;
die u in de woestijn het manna te eten gaf,
dat uw vaderen nooit hadden gezien”

Antwoordpsalm                 Ps. 147 B (147), 12-13, 14-15, 19-20

Keervers
Loof de Heer, Jeruzalem.

Loof de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God!
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw kinderen heeft Hij gezegend in u.

Hij laat u in vrede uw land bewonen
en voedt u met tarwebloem.
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.

TWEEDE  LEZING                         1 Kor. 10, 16-17

Eén brood, één lichaam ofschoon wij velen zijn.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen,
gemeenschap met het bloed van Christus ?
Geeft niet het brood dat wij breken,
gemeenschap met het lichaam van Christus ?
Omdat het brood één is,
vormen wij allen één lichaam,
want allen hebben wij deel aan het ene brood.

Vers voor het evangelie                      Joh. 6, 51-52

Alleluia.
Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                 Joh. 6, 51-58

Mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot de menigte der joden:

“Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
“Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
“Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees
ten bate van het leven van de wereld.”

De joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten
en zeiden:
“Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven ?”

Jezus sprak daarop tot hen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt,
hebt gij het leven niet in u.
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag
“want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem.
“Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben
en leef door de vader,
zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.
“Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
“Het is niet zoals bij de vaderen die het manna gegeten hebben
en niettemin gestorven zijn;
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 74. De ervaring van de ballingschap in Babylon bracht een geestelijke crisis teweeg die tot een verdieping van het geloof in God heeft geleid. Zo werd het volk aangespoord te midden van zijn ongelukkige situatie de hoop te hervinden. Eeuwen later, op een ander moment van beproeving en vervolging, toen het Romeinse Rijk een absolute heerschappij trachtte op te leggen, vonden de gelovigen wederom troost en hoop door hun vertrouwen in de almachtige God te vergroten, en zij zongen: ” Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer, God Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen” (Apok. 15, 3). Als God het heelal uit het niets heeft kunnen scheppen, kan Hij ook in deze wereld ingrijpen en iedere vorm van kwaad overwinnen. Ongerechtigheid is dus niet onoverwinnelijk.

75. Wij kunnen geen spiritualiteit ondersteunen die God de Almachtige en de Schepper vergeet. Op deze wijze zouden wij uiteindelijk andere machten van de wereld aanbidden of ons in de plaats stellen van de Heer, zodat wij zelfs de pretentie hebben de door Hem geschapen werkelijkheid onder de voet te lopen zonder grenzen te kennen. De beste manier om de mens zijn plaats te wijzen en een einde te maken aan zijn pretentie een absolute heerser over de aarde te zijn, is weer de figuur van een Vader voor te houden als Schepper en enige heerser over de wereld, omdat de mens er anders er naar zal neigen eigen wetten en eigen belangen aan de werkelijkheid op te leggen.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: