Vrijdag in de tiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Net zoals Mozes voor hem, gaat Elia door een diep dal. Het is in die duisternis dat hij God ontmoet, die hem naar de Horeb stuurt: naar de bron waar alles begonnen is. Daar zal hij gelaafd worden en nieuwe kracht vinden. Als de grote profeten uit de Schrift al eens ontmoedigd zijn, mag het ons niet verwonderen dat ook wij soms de moed verliezen. Mogen wij ons herkennen in Elia, en op momenten van vertwijfeling terug naar de bron gaan. Dan zullen we opnieuw weten voor wie en voor wat we ons gelovig inzetten.

EERSTE LEZING         Kon 19, 9a. 11-16
Ga naar buiten en treed voor de Heer op de berg.

Uit het eerste Boek der Koningen

Toen Elia bij de berg Horeb kwam
ging hij er een grot binnen en overnachtte daar.
Toen kwam het woord van de Heer tot hem :
“Ga naar buiten en treed voor de Heer op de berg.”
Toen trok de Heer voorbij.
Voor de Heer uit ging een zeer zware storm
die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde.
Maar de Heer was niet in de storm.
Op de storm volgde een aardbeving.
Maar ook in de aardbeving was de Heer niet.
Op de aardbeving volgde vuur.
Maar ook in het vuur was de Heer niet.
Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries.
Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel,
ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot.
En toen klonk er een stem die hem vroeg :
“Wat doet ge hier, Elia ?”
Hij antwoordde :
“Ik heb vurig geijverd voor de Heer, de God der hemelse machten.
“De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden,
uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood ;
ik alleen ben overgebleven
en nu staan ze mij ook naar het leven.”
Toen zei de Heer tot hem :
“Keer terug op uw schreden
en ga door de woestijn naar Damascus ;
als ge daar gekomen zijt,
moet ge Hazaël zalven tot koning van Aram.
“Jehu, de zoon van Nimsi, moet ge zalven tot koning van Israël,
en Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola,
moet ge zalven tot uw opvolger als profeet.”

TUSSENZANG              Ps. 27(26), 7-8a, 8b-9abc, 13-14

Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op

Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.
Wil uw gelaat niet verbergen voor mij,
verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap,
want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet.

Ik reken er op nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

ALLELUIA                  Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia

EVANGELIE           Mt. 5, 27-32
Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren
heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Gij hebt gehoord , dat er gezegd is :
Gij zult geen echtbreuk plegen.
“Maar Ik zeg u :
Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren
heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.
“Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen,
ruk het uit en werp het van u weg ;
want het is beter voor u,
dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat
dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen.
“En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen,
hak ze af en werp ze van u weg ;
want het is beter voor u
dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat
dan dat heel uw lichaam in de hel terecht komt.
“Ook is er gezegd :
Wie zijn vrouw verstoot moet haar een scheidingsbrief geven.
“Maar Ik zeg u :
Wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht,
brengt haar ertoe echtbreekster te worden ;
en wie een verstoten vrouw huwt begaat echtbreuk.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

III. Het mysterie van het heelal

76. Voor de joods-christelijke traditie is spreken over “schepping” meer dan spreken over natuur, omdat het te maken heeft met Gods plan van liefde, waarin ieder schepsel een waarde en een betekenis heeft. Natuur wordt vaak verstaan als een systeem dat men analyseert, begrijpt en beheert, maar schepping kan alleen worden begrepen als een geschenk dat voortkomt uit de geopende hand van de Vader van allen, als een werkelijkheid die wordt verlicht door de liefde die ons samenroept tot een universele gemeenschap.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: