Elfde zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

De voorbije maanden konden we niet samenkomen
om de eucharistie te vieren.
We konden ons wel voeden met zijn levengevend Woord
maar moesten ‘hongeren’ naar het Brood dat Hij voor ons breekt.
Het feest van Sacramentsdag dat we vandaag vieren,
nodigt ons uit tot grote dankbaarheid
voor het liefdesverbond dat God met ons heeft gesloten.
In Jezus, in Woord en Brood,
wil Hij ons telkens opnieuw zijn liefde toezeggen.
Laten we ons hart open en ontvankelijk maken
voor zijn boodschap van liefde en trouw
voor elk van ons.

 

EERSTE LEZING                 Ex. 19, 2-6a

Gij zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn.

Uit het boek Exodus

In die dagen kwamen de Israêlieten in de Sinaïwoestijn
waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen.

Mozes ging de berg op, naar God.
Toen hij boven was, sprak de Heer hem daar aan en zei:
“Dit moet gij zeggen tot het huis van Jakob
en doen weten aan de kinderen van Israël:
Met eigen ogen hebt gij gezien
hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte,
hoe Ik u op arendsvleugelen gedragen
en hier bij Mij gebracht heb.

“Als gij aan mijn woord gehoorzaamt
en mijn verbond onderhoudt,
dan zult ge – hoewel de hele aarde Mij toebehoort-
van alle volken op bijzondere wijze mijn eigendom zijn.
“Gij zult mijn priesterlijk koninkrijk
en mijn heilig volk zijn.”

Antwoordpsalm          Ps. 100(99), 2, 3, 5

Keervers
Wij zijn Gods kudde, zijn volk.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer,
treedt voor zijn aanschijn met jubel.

Waarlijk, de Heer is God,
Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.

Hij is ons goed gezind,
eindeloos is zijn erbarmen,
zijn trouw van geslacht op geslacht.

TWEEDE LEZING               Rom. 5, 6-11

Als wij verzoend zijn met God door de dood van zijn Zoon, des te zekerder zullen wij gered worden door zijn leven.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters

Christus is voor goddelozen gestorven
op de gestelde tijd,
toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.
Men zal niet licht iemand vinden
die zijn leven geeft voor een rechtvaardige,
al zou misschien iemand in een bepaald geval
dit van zich kunnen verkrijgen.
God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor,
dat Christus voor ons is gestorven,
toen wij nog zondaars waren.

Des te zekerder zullen wij,
nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed,
dankzij Hem ontkomen aan de toorn.
Toen wij vijanden waren,
zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon;
des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend,
gered worden door zijn leven.
En dat niet alleen:
nu reeds juichen wij in God
door Jezus Christus onze Heer,
door wie wij de verzoening hebben ontvangen.

Vers voor het Evangelie             Mc. 1, 15

Alleluia.
Het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.
Alleluia.

EVANGELIE               Mt. 9, 36-10,8

Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en zond hen uit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd werd Jezus bij het zien van de menigte
door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen:
“De oogst is wel groot,
maar arbeiders zijn er weinig.
“Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.”

Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich
en gaf hun de macht
om de onreine geesten uit te drijven
en alle ziekten en kwalen te genezen.

Dit zijn de namen van de twaalf apostelen:
als eerste Simon die Petrus wordt genoemd,
met zijn broer Andreas,
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, met zijn broer Johannes;
Filippus en Bartolomeüs, Tomas en Matteüs de tollenaar,
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs,
Simon de IJveraar en Judas Iskariot, die Hem verraden heeft.

Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht:
“Begeeft u niet onder de heidenen
en gaat niet binnen in een stad van Samaritanen;
gij moet veeleer gaan
naar de verloren schapen van het huis van Israël.
“Verkondigt op uw tocht:
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
“Geneest de zieken, wekt de doden op,
reinigt melaatsen en drijft duivels uit.
“Voor niets hebt gij ontvangen,
voor niets moet gij geven..”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 78. Tegelijkertijd heeft het joods-christelijke denken de natuur ontmythologiseerd. Zonder op te houden haar te bewonderen om haar schittering en onmetelijkheid heeft het haar geen goddelijk karakter toegeschreven. Zo wordt nog eens onze verplichting ten opzichte van haar onderstreept. Een terugkeer naar de natuur mag niet ten koste gaan van de vrijheid en  verantwoordelijkheid van de mens, die een deel is van de wereld met de opdracht de eigen capaciteiten te gebruiken om haar te beschermen en de mogelijkheden ervan te ontwikkelen. Als wij de waarde en de broosheid van de natuur en tegelijkertijd de capaciteiten die de Schepper ons heeft gegeven, erkennen, dan maakt dit het ons vandaag mogelijk een einde te maken aan de moderne mythe van de onbegrensde materiële vooruitgang. Een breekbare wereld met een mens aan wie God de zorg ervoor toevertrouwt, doet een appèl aan ons verstand om te erkennen hoe wij onze macht zouden moeten sturen, uitoefenen en beperken.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: