Dinsdag – H. Lutgardis, mgd.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
In het liefhebben is God volmaakt. Hij laat de zon opgaan over slechten en goeden. Hij bemint zonder meer. Wederkerigheid is voor God geen voorwaarde om lief te hebben. In dat perspectief roept Jezus op tot liefde voor de vijand. Ook wij kunnen immers groeien in volmaakte liefde en zo kinderen worden van de Vader. In de concrete toewijding aan anderen toont de liefde immers haar echtheid.  Jezus zelf is ons daarin voorgegaan.

EERSTE LEZING       1 Kon. 21, 17-28

Gij hebt de Israëlieten tot zonden verleid

Uit het eerste Boek der Koningen

Na de dood van Nabot
kwam het woord van de Heer tot Elia de Tisbiet :
“Ga naar Achab, de koning van Israël, die in Samaria woont ;
hij is naar de wijngaard van Nabot gegaan
om hem in bezit te nemen.
“Zeg hem :
Zo spreekt de Heer :
Komt gij na een moord het erfgoed in bezit nemen ?
“Zeg hem dan :
Zo spreekt de Heer :
Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt
zullen ze ook het uwe oplikken.”
Toen zei Achab tot Elia :
“Heeft mijn vijand mij weer weten te vinden ?”
Hij antwoordde :
“Ja, dat heb ik,
omdat ge u hebt laten gebruiken voor dat wat de Heer mishaagt.
“Daarom – zo spreekt de Heer –
ga Ik onheil over u brengen en vaag u weg.
“Al wat man is in het huis van Achab
zal Ik van hoog tot laag uit Israël verdelgen.
“Ik zal met uw huis hetzelfde doen
als Ik gedaan heb met het huis van Jerobeam,
de zoon van Nebat,
en met dat van Baësa, de zoon van Achia,
omdat gij Mij getergd hebt
en de Israëlieten tot zonden verleid.
“En over Izebel zegt de Heer :
De honden zullen Izebel verslinden
bij de stadsmuur van Jizreël.
“Wie van het huis van Achab in de stad sterft
zal door de honden verslonden worden,
en wie op het open veld sterft
wordt verslonden door de vogels van de hemel.”

Nog nooit heeft iemand zich zo laten gebruiken
om te doen wat de Heer mishaagt als Achab,
daartoe verleid door zijn vrouw Izebel.
Hij heeft zich schandelijk gedragen
door de afgoden te dienen,
juist zoals de Amorieten dat gedaan hadden,
die de Heer voor de Israëlieten verjaagd heeft.

Toen Achab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn kleren,
trok een boetekleed aan over zijn blote lijf en vastte ;
hij liep terneergeslagen rond
en legde zich in zijn boetekleed te ruste.
Daarom kwam het woord van de Heer tot Elia de Tisbiet :
“Hebt gij gezien hoe Achab zich voor Mij vernederd heeft ?
“Omdat hij zich voor Mij vernederd heeft,
zal ik het onheil op zijn huis
niet tijdens zijn leven doen neerkomen,
maar wel tijdens het leven van zijn zoon.”

TUSSENZANG     Ps. 51(50), 3-4, 5-6a, 11, 16

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.

Wend uw ogen af van mijn gebreken,
scheld mij al mijn schulden kwijt.
Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder,
dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.

ALLELUIA         Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE        Mt. 5, 43-48

Bemint uw vijanden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Gij hebt gehoord dat er gezegd is :
Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.
“Maar Ik zeg u :
Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden
en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.”
“Want als gij bemint die u beminnen,
wat voor recht op loon hebt gij dan ?
“Doen de tollenaars niet hetzelfde ?
“En als gij alleen uw broeder groet,
wat voor buitengewoons doet gij dan ?
“Doen de heidenen dat ook niet ?
“Weest dus volmaakt,
zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

80. Desondanks is God, die met ons wil handelen en op onze samenwerking wil rekenen, ook in staat iets goeds te halen uit het kwaad dat wij doen, omdat “de heilige Geest een oneindige vindingrijkheid heeft, eigen aan de goddelijke geest, die ervoor kan zorgen ook de knopen van de meest ingewikkelde en ondoordringbare menselijke aangelegenheden te ontwarren”. Hij heeft op enigerlei wijze zichzelf willen beperken bij de schepping van een wereld die ontwikkeling nodig heeft en waar veel dingen die wij als kwaad, gevaren of bronnen van lijden beschouwen, in werkelijkheid deel uitmaken van de geboorteweeën die ons ertoe aanzetten samen te werken met de Schepper. Hij is aanwezig in het diepste binnenste van ieder ding zonder de autonomie van zijn schepsel te bepalen en ook dit veroorzaakt de legitieme autonomie van de aardse werkelijkheden. Deze goddelijke aanwezigheid, die het voortbestaan en de ontwikkeling van ieder wezen waarborgt, “is de voortzetting van het scheppend handelen”. De Geest van God heeft het heelal vervuld van potenties die het mogelijk maken dat uit de schoot van de dingen steeds iets nieuws kan ontspruiten. “De natuur is niets anders dan de ratio van een bepaalde kunst, vooral de goddelijke kunst, die staat geschreven in de dingen, waardoor de dingen zelf bewegen naar een bepaald doel. Alsof de scheepsbouwer het hout zou kunnen toestaan vanzelf te bewegen om de vorm van het schip aan te nemen”.

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: