Donderdag in de elfde week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Wij kunnen God niet in alle eerlijkheid onze Vader noemen als wij een versteend en weinig menselijk hart in ons dragen. (H.Johannes Chrysostomus). Wanneer wij dus tot God Onze Vader zeggen, beperken wij ons niet tot strikt persoonlijke belangen: het gebed van een christen mag nooit geïsoleerd zijn. Telkens wanneer wij het OnzeVader bidden kunnen we het verenigen met dat van alle biddende gelovigen: met de moeder van een ziek kind, met de student die vreest voor zijn examens, met de leidster in de jeugdbeweging die aandacht schenkt, met de bedrijfsleider die de deuren moet sluiten.

EERSTE LEZING              Sir. 48, 1-14

Elia werd opgenomen in een wervelstorm,
maar Elisa werd vervuld met zijn geest.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Elia de profeet stond op als een vuur ;
zijn woord brandde als een fakkel ;
hij bracht hongersnood over het volk
en in zijn ijveren voor de Heer maakte hij het weinig in aantal.
Door het woord van de Heer sloot hij de hemel toe,
en evenzo liet hij driemaal vuur neerdalen.

Hoe roemrijk werd gij, Elia, door uw wonderwerken :
wie mag zich als gij beroemen ?
Gij, die een gestorvene uit de dood hebt opgewekt,
uit het dodenrijk, door het woord van de Allerhoogste ;
die koningen in het verderf hebt gevoerd,
en aanzienlijken van hun legerstede in de dood ;
die op de Sinaî een terechtwijzing hoorde
en op de Horeb oordelen der wraak ;
die koningen zalfde om vergelding te voltrekken
en profeten als uw opvolgers ;
die werd opgenomen in een wervelstorm van vuur
op een wagen met vurige paarden ;
van wie geschreven staat dat hij bestemd is voor de tijd
waarop hij de toorn Gods zal stillen vóórdat hij ontbrandt,
het hart van de vaderen zal keren tot de zoon
en de stammen van Jakob zal oprichten.
Gelukkig zij die u gezien hebben
en in liefde zijn ontslapen.
Want ook wij zullen zeker leven.
Dit was Elia, die in een wervelstorm aan het oog werd onttrokken.

Maar Elisa werd vervuld met zijn geest ;
in zijn dagen heeft hij voor geen heerser gesidderd
en niemand ter wereld heeft hem overweldigd.
Niets ging zijn krachten te boven
en nog in de doodsslaap profeteerde zijn lichaam ;
bij zijn leven deed hij wonderen
en bij zijn dood waren zijn werken wonderbaar.

TUSSENZANG       Ps. 97(96), 1-2, 3-4, 5-6, 7

Weest blij in de Heer, gij vromen.

De Heer is koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht,
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

Laaiende vlammen draven vooruit,
verslinden rondom zijn bestrijders.
Bliksemschichten verlichten zijn pad,
de aarde ziet toe met ontzetting.

Bergen smelten als was voor de Heer,
de heerser van heel de wereld.
De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

Die beelden aanbidden worden beschaamd,
zij die op hun afgoden groot gaan.
Voor Hem werpen alle goden zich neer.

ALLELUIA              Ps. 111 (110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

EVANGELIE             Mt. 6, 7-15

Gij moet zo bidden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als gij bidt,
gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen ;
want deze menen
dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.
“Volgt hun voorbeeld dus niet na,
want vóórdat gij Hem vraagt
weet uw Vader wat gij nodig hebt.
“Gij moet daarom zo bidden :
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd ;
uw Rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
“Geef ons heden ons dagelijks brood.
“En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.
“En leid ons niet in bekoring,
maar behoed ons voor het kwaad.
“Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft
zal uw hemelse Vader ook u vergeven ;
maar als gij niet vergeeft aan de mensen
zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 82. Het zou echter ook verkeerd zijn te denken dat de andere levende wezens beschouwd moeten worden als pure objecten die onderworpen zijn aan de willekeurige heerschappij van de mens. Wanneer de natuur alleen maar wordt gezien als een object van profijt en belang, dan brengt dat ook ernstige gevolgen voor de maatschappij met zich mee. De opvatting die de willekeur van de sterkste ondersteunt, heeft een geweldige ongelijkheid, ongerechtigheid en geweld voor het grootste gedeelte van de mensheid bevorderd, omdat de hulpbronnen het eigendom worden van wie het eerste komt of van wie de macht heeft: de winnaar krijgt alles. Het ideaal van harmonie, gerechtigheid, broederschap en vrede dat Jezus voorhoudt, staat lijnrecht tegenover dit model en Hij bracht dit zo tot uitdrukking, toen Hij verwees naar de machten van zijn tijd: “de heersers der volkeren regeren hen met ijzeren vuist en de groten maken misbruik van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn” (Mat. 20, 25-26).

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: